Người dân Hà Nội hứng nước điều hòa để dùng, thức trắng 4 đêm vẫn không có nước - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL