Người trúng đấu giá biển số đẹp không được quyền bán lại - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL