Nhặt được ví chứa tiền tại khu cách ly, chiến sĩ trẻ trả lại cho người đánh rơi - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL