Những “bông hoa” tình nguyện cắm bản, gieo chữ ở lòng hồ Bản Vẽ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL