Nổ lớn cây xăng, nhiều người vứt xe bỏ chạy - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL