Ông Chấn và Hàn Đức Long: "Ý tưởng" lời khai, thư sám hối giống nhau lạ? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL