Ông Lê Văn Vọng thoái hết vốn khỏi Tập đoàn Lã Vọng và công ty con - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL