Ông Nguyễn Tường Văn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL