Ông Trần Đức Quận được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL