Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ 16 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL