Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bế mạc Hội nghị lần thứ 13 BCH TƯ Đảng khóa XII - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL