Phong trào thi đua sang kiến, sang chế - ‘đặc sản” của tuổi trẻ Dầu khí - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL