Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm với 50 chức danh - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL