Sao Việt nói về Phạm Anh Khoa: "Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại!" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL