Sếp Tổng Công ty Sông Đà nhận thù lao gần 53 triệu đồng/tháng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL