Tây Nguyên họp khẩn về tình hình khô hạn - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL