Thiếu thốn trang thiết bị bảo hộ, các bác sĩ tại Indonesia phải mặc áo mưa, dùng chung kính - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL