"Vật thể lạ" có chữ Trung Quốc ở biển Phú Yên là thiết bị huấn luyện của hải quân - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL