Vật thể lạ nghi ấn tín cổ được bàn giao cho Bảo tàng Nghệ An - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL