Vụ Thượng uý Nguyễn Xô Việt: "Cách hành xử như một thứ u nhọt cần cắt bỏ" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL