Vinh danh nghệ nhân: Mỗi chức danh phải "hỗ trợ" 15-20 triệu đồng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL