Yêu cầu xem xét việc bổ nhiệm cán bộ của ông Trần Văn Truyền - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL