`

Tổ chức ba đợt tuyên truyền Đại hội Đảng

Thứ năm, 29/01/2015 | 13:55 GMT+7

(ĐSPL) - Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng Kế hoạch số 308-KH/BTGTW về công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tổ chức ba đợt tuyên truyền Đại hội Đảng - Ảnh 1

Tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội

Kế hoạch xác định rõ mục đích, yêu cầu nhằm tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội và những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại các văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (viết tắt là Đại hội XII của Đảng); từ đó góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công Đại hội và đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống.

Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010-2015, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Thông qua tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội XII của Đảng góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân ta đối với Đảng, với chế độ; đồng thời làm cho nhân dân các nước trên thế giới hiểu được tầm vóc, mục đích, ý nghĩa Đại hội XII của Đảng và các chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam được nêu tại Văn kiện Đại hội XII, nhất là chủ trương, đường lối đối ngoại trong quá trình hội nhập quốc tế.

Nội dung ba đợt tuyên truyền cao điểm

Nội dung tuyên truyền được chia theo thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng, với ba đợt cao điểm. Trong đó tập trung tuyên truyền: Sự ra đời và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội...

Việc công bố các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng; những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn được nêu tại các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng, đặc biệt là phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Việc đóng góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, nhân dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng. Các phong trào thi đua yêu nước, các công trình chào mừng ngày lễ lớn của đất nước và Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng; những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, nhất là trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Những thành tựu nổi bật của đất nước sau 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 2010-2015; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp vượt lên khó khăn, thách thức về kinh tế và những biến đổi nhanh chóng, phức tạp về chính trị ở trên thế giới và khu vực trong những năm tiếp theo...

Bạn đang đọc bài viết Tổ chức ba đợt tuyên truyền Đại hội Đảng tại chuyên mục Sự kiện hàng ngày của báo Đời sống Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
Tin tài trợ
Đại hội Đảngphát triển kinh tếBộ chính trịĐại hội Đại biểu toàn quốc
Theo Dangcongsan.vn

Xem thêm tin chuyên mục Tin tức