`

Bạc Liêu: Lộ vi phạm quản lý tài chính, cấp huyện chi tiếp khách không đảm bảo thủ tục 3 tỷ

Chủ nhật, 20/10/2019 | 10:58 GMT+7

Ông Huỳnh Minh Ứng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu đã ký thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác điều hành, quản lý các nguồn kinh phí; quản lý đầu tư xây dựng và mua sắm công trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi giai đoạn từ năm 2015 đến 2018. Nội dung này bao gồm những gì?

Lộ “tảng băng chìm”

Trụ sở UBND huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Theo đó, hàng loạt những hạn chế, thiếu sót, vi phạm được Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chỉ ra như: Đối với UBND huyện Vĩnh Lợi trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo điều hành, quản lý các nguồn kinh phí quản lý đầu tư xây dựng và mua sắm công đối với các cơ quan trực thuộc đơn vị cấp huyện này để xảy ra vi phạm với số tiền kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 3,4 tỷ đồng.

Việc giải quyết các tờ trình bổ sung kinh phí phát sinh không dựa vào quy định tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, kinh phí được giao theo quy định của Chính phủ và bộ Tài chính số tiền hơn 13 tỷ đồng. Chi tiếp khách không đảm bảo thủ tục, hồ sơ thanh toán hơn 3 tỷ đồng; bổ sung phát sinh chi cho Thường trực HĐND và UBND ngoài chế độ tài chính quy định số tiền hơn 4 tỷ đồng...

Những hạn chế, thiếu sót trong việc quản lý, điều hành ngân sách của UBND huyện, trách nhiệm chính là Chủ tịch UBND tại thời điểm phụ trách, bổ sung kinh phí không dựa vào quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị, chi không kiểm soát so với dự toán được giao dẫn đến thiếu thì bổ sung.

Quản lý điều hành ngân sách chưa chặt chẽ, đơn vị cấp dưới vi phạm trong quản lý, sử dụng tiền ngân sách Nhà nước, cần phải nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể và các cá nhân lãnh đạo UBND huyện.

Đối với các phòng, ban, trung tâm và UBND xã, thị trấn thanh toán chi phí tiếp khách, mua sắm nhỏ, mua hàng hóa, dịch vụ,... chưa đảm bảo thủ tục thanh toán theo quy định của bộ Tài chính với số tiền hơn 4,4 tỷ đồng. Thanh toán một số khoản sai chế độ, vượt định mức; chưa thực hiện nghĩa vụ nộp tiền vào ngân sách Nhà nước theo quy định của bộ Tài chính và UBND tỉnh với số tiền hơn 3,1 tỷ đồng.

Trách nhiệm của những hạn chế, thiếu sót thuộc trách nhiệm của Thủ trưởng các phòng, ban, trung tâm; Chủ tịch UBND xã và cấp phó trực tiếp tham mưu với vai trò quản lý, điều hành kinh phí, ngân sách, chưa tuân thủ các quy định pháp luật trong việc sử dụng chứng từ, hóa đơn và chi xuất một số khoản chi phí sai định mức, chế độ quy định.

Chủ đầu tư các phòng, ban, trung tâm và UBND xã, thị trấn (có liên quan) thiếu kiểm tra trong công tác giám sát, nghiệm thu khối lượng dẫn đến đơn vị thi công thanh toán thừa khối lượng, thực hiện thiếu khối lượng, không đúng hồ sơ thiết kế - dự toán, vi phạm tại khoản 1, 2, 4, Điều 33 Nghị định số 59/2015NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Đây là trách nhiệm của Thủ trưởng các phòng, ban, trung tâm và Chủ tịch UBND xã, thị trấn (có liên quan) trong công tác quản lý đầu tư xây dựng chưa sâu sát, thiếu kiểm tra, đôn đốc dẫn đến một số công trình thanh toán thừa khối lượng, thực hiện thiếu khối lượng, không đúng hồ sơ thiết kế - dự toán với số tiền vi phạm qua thanh tra là hơn 275 triệu đồng (sau khi giảm trừ thuế VAT 10% là 253 triệu đồng).

Kiến nghị xử lý tập thể UBND huyện và các cá nhân vi phạm

Chánh thanh tra tỉnh Bạc Liêu kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Vĩnh Lợi tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với các đơn vị trực thuộc trong công tác quản lý tài chính, tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đúng theo quy định. UBND huyện tổ chức thực hiện thanh, quyết toán các công trình xây dựng đã đưa vào sử dụng hoặc các công trình thi công dở dang không thể thi công tiếp để hoàn vốn ngân sách Nhà nước.

Đối với UBND huyện Vĩnh Lợi cần chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đối với các đơn vị trực thuộc và UBND xã, thị trấn trong thời gian qua. Tăng cường trong việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, tài chính nhằm khắc phục tính ỷ lại sử dụng thiếu kinh phí hàng năm thì được ngân sách bổ sung như đã qua.

Chấn chỉnh những thiếu sót đối với các phòng, ban, trung tâm và UBND xã, thị trấn có liên quan trong quá trình được giao nhiệm vụ chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng các công trình nêu trên.

Đối với văn phòng HĐND và UBND huyện Vĩnh Lợi, nghiêm túc chấn chỉnh trong việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được giao đảm bảo cân đối theo quy định cơ chế tự chủ, tránh tình trạng sử dụng kinh phí không đảm bảo chi phải xin bổ sung.

Nghiêm túc chấn chỉnh trong việc chi tiếp khách, chi đoàn đi, đoàn đến giao lưu học hỏi kinh nghiệm phải đảm bảo thủ tục, đúng định mức, hồ sơ thanh toán theo quy định hiện hành; thực hiện việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, áp dụng đúng chế độ, đúng định mức theo hướng dẫn của bộ Tài chính và UBND tỉnh.

Đối với các phòng, ban, trung tâm và UBND xã, thị trấn, chấn chỉnh công tác kế toán quản lý thu, chi, theo dõi, thanh quyết toán, báo cáo các nguồn kinh phí hoạt động đảm bảo đúng theo quy định hiện hành.

Chấn chỉnh công tác xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ theo đúng hướng dẫn quy định của bộ Tài chính và UBND tỉnh tránh những vi phạm, thiếu sót trong việc mua hàng hóa, dịch vụ, áp dụng mức khoán kinh phí ký nhận tiền thanh toán thay cho giấy đi đường và hóa đơn mua hàng hóa.

Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ về quản lý dự án đầu tư trong công tác lập, trình thẩm định, phê duyệt đấu thầu, chỉ định thầu,... Khi ký kết hợp đồng kinh tế cần ràng buộc điều khoản xử phạt hợp đồng, quy định chi tiết về nội dung hình thức xử phạt, nhằm tránh thiệt hại cho Nhà nước.

Từ những sai phạm nói trên, Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể UBND huyện Vĩnh Lợi và các cá nhân tại thời điểm phụ trách. Trọng tâm là Chủ tịch UBND huyện với vai trò trách nhiệm người đứng đầu, trong công tác điều hành, quản lý các nguồn kinh phí; quản lý đầu tư xây dựng và mua sắm công chưa tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, có những hạn chế, thiếu sót, vi phạm.

Đối với UBND huyện Vĩnh Lợi, kiểm điểm trách nhiệm tập thể ban Lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch, văn phòng HĐND và UBND trong quá trình quản lý, sử dụng nguồn kinh phí để xảy ra vi phạm kéo dài thời gian qua.

Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ban Lãnh đạo phòng GD&ĐT, phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng NN&PTNT, ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, trung tâm Văn hóa - Thể thao, trung tâm Dịch vụ đô thị và Chủ tịch UBND các xã: Châu Hưng A, Châu Thới, Long Thạnh, Hưng Thành, Vĩnh Hưng (theo giai đoạn, bộ phận phụ trách) trong công tác điều hành, quản lý các nguồn kinh phí; quản lý đầu tư xây dựng chưa tuân thủ các quy định, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra các thiếu sót, vi phạm.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị thu hồi đối với những đơn vị có trách nhiệm nộp các khoản vi phạm với tổng số tiền hơn 3,4 tỉ đồng. Kiến nghị khắc phục đối với số tiền tạm ứng ngân sách tỉnh hơn 8, 7 tỷ đồng... Thu hồi số tiền hơn 2,5 tỷ đồng cho 2 doanh nghiệp ứng ngân sách sai quy định đến nay chưa hoàn ứng (DNTN Chí Tôn hơn 1,3 tỷ đồng, DNTN Phan Văn Hiền 1,2 tỷ đồng).

Thu hồi đối với các khoản tạm ứng từ năm trước, hiện nay đã thanh toán nhưng công ty TNHH MTV Xây dựng Lê Kiệt chưa hoàn ứng 490 triệu đồng và các khoản tạm ứng kéo dài hơn 8,5 tỷ đồng, cần có giải pháp thu hồi hoặc thanh toán để hoàn ứng ngân sách theo quy định.

Việt Tâm

Bài đăng báo giấy Đời sống & Pháp luật số 166

Bạn đang đọc bài viết Bạc Liêu: Lộ vi phạm quản lý tài chính, cấp huyện chi tiếp khách không đảm bảo thủ tục 3 tỷ tại chuyên mục Tin trong nước của báo Đời sống Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
Tin tài trợ
vi phạm ở Bạc Liêuhuyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêuvi phạm quản lý tài chính

Xem thêm tin chuyên mục Tin tức