Tiếng nói luật gia từ cơ sở: Hội Luật gia tỉnh Gia Lai và sở Tư pháp phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Chủ nhật, 03/11/2019 | 13:08 GMT+7

Sự kiện:

Tin tức Chính trị - Xã hội

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phối hợp trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), năm 2019, Hội Luật gia tỉnh Gia Lai và sở Tư pháp cùng các luật gia của chi hội Luật gia sở Tư pháp đã tổ chức PBGDPL cho cán bộ, công chức, viên chức, hội viên và nhân dân dưới nhiều hình thức như tổ chức các hội nghị, tập huấn, lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, biên soạn và cấp phát tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật dưới các dạng như sổ tay, tờ rơi, tờ gấp, tranh cổ động...

Một hội nghị phổ biến pháp luật do Sở Tư pháp tổ chức.

Cụ thể, tổ chức được 17 hội nghị tập huấn, lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 2.165 người tham dự. Biên soạn 113.610 tài liệu phổ biến pháp luật các loại, cấp miễn phí đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Tất cả các tài liệu này đều được số hóa và đăng tải lên Trang thông tin điện tử của sở Tư pháp nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của cán bộ, công chức, viên chức, hội viên và nhân dân.

Nhằm triển khai hiệu quả chương trình phối hợp thực hiện công tác giữa sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh, thời gian tới, hai đơn vị cần tập trung thực hiện các giải pháp như: Tăng cường sự chỉ đạo trong công tác PBGDPL của lãnh đạo Hội Luật gia tỉnh và sở Tư pháp, khuyến khích các hội viên tích cực tham gia các hoạt động PBGDPL do hai đơn vị tổ chức; Tiếp tục phổ biến sâu rộng Hiến pháp, các luật, pháp lệnh mới ban hành và các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành Tư pháp và cho đối tượng là hội viên Hội Luật gia các cấp, công chức ngành tư pháp và nhân dân phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai đơn vị...

Vũ Ngần

Bài đăng trên ấn phẩm báo in Đời sống & Pháp luật số 174

hoi luat gia hội luật gia hội luật gia Sở Tư pháp Gia Lai
Theo NĐT

Xem thêm tin chuyên mục   Tin tức