T?m quan tr?ng c?a t? do h�ng h?i, h�ng kh�ng ? Bi?n ?�ng


Thứ 4, 25/05/2016 | 13:16


Tuy�n b? chung t?i ADMM 10 t�i kh?ng ??nh t?m quan tr?ng c?a vi?c duy tr� ho� b�nh, ?n ??nh c?ng nh? duy tr� t? do h�ng h?i, h�ng kh�ng t?i Bi?n ?�ng.

Tuy�n b? chung t?i ADMM 10 t�i kh?ng ??nh t?m quan tr?ng c?a vi?c duy tr� ho� b�nh, ?n ??nh c?ng nh? duy tr� t? do h�ng h?i, h�ng kh�ng t?i Bi?n ?�ng theo c�c nguy�n t?c ?� ???c lu?t ph�p qu?c t? c�ng nh?n, bao g?m C�ng ??c Li�n h?p qu?c v? Lu?t Bi?n (UNCLOS) 1982.

Ch? t?ch H?i ngh? trao Tuy�n b? chung cho T?ng Th? k� L� L??ng Minh t?i bu?i l?. ?nh: Nguy?n Chi?n � Ph�ng vi�n TTXVN t?i L�o

Chi?u 25/5, H?i ngh? B? tr??ng Qu?c ph�ng ASEAN l?n th? 10 (ADMM 10) ?� th�nh c�ng t?t ??p. Ngay sau khi k?t th�c h?i ngh?, c�c B? tr??ng Qu?c ph�ng ASEAN th?c hi?n vi?c k� k?t Tuy�n b? chung ADMM 10. D? l? k� k?t c� T?ng Th? k� ASEAN L� L??ng Minh.

Tuy�n b? chung t?i ADMM 10 nh?n m?nh cam k?t c?a t?t c? c�c b�n trong vi?c th?c thi ??y ?? v� hi?u qu? Tuy�n b? ?ng x? c?a c�c b�n ? Bi?n ?�ng (DOC), nguy�n t?c 6 ?i?m c?a ASEAN tr�n Bi?n ?�ng v� Tuy�n b? chung t?i H?i ngh? Th??ng ??nh ASEAN - Trung Qu?c l?n th? 15 nh�n k? ni?m 10 n?m DOC v� t�i kh?ng ??nh t?m quan tr?ng c?a vi?c t?p trung h??ng t?i s?m ??t ???c B? Quy t?c ?ng x? ? Bi?n ?�ng (COC).

V?n ki?n b�y t? quan ng?i tr??c t?n su?t, quy m� v� s? ph?c t?p c?a c�c m?i ?e d?a phi truy?n th?ng v� t�i kh?ng ??nh s? c?n thi?t, cam k?t v� tr�ch nhi?m t?p th? c?a ADMM trong vi?c ??i ph� v?i nh?ng th�ch th?c n�y ?? th�c ??y h�a b�nh, an ninh v� th?nh v??ng trong khu v?c.

Tuy�n b? chung c?ng t�i kh?ng ??nh vai tr� v� v? tr� trung t�m c?a ASEAN l� ??ng l?c ch�nh trong h?p t�c qu?c ph�ng v� an ninh v?i c�c n??c ??i t�c trong m?t c?u tr�c m?, minh b?ch v� dung n?p; ki�n tr� theo ?u?i c�c cam k?t v? m?c ?�ch v� nguy�n t?c c?a Hi?n ch??ng ASEAN nh?m ph?c v? v� m?c ti�u c?a ng??i d�n c�c qu?c gia th�nh vi�n ASEAN v� nh?m b?o ??m ng??i d�n ???c s?ng trong h�a b�nh theo ?�ng t�n ch? c?a ASEAN �M?t T?m nh�n, M?t B?n s?c, M?t C?ng ??ng Quan t�m v� Chia s?�.

Tuy�n b? c?ng th? hi?n ?�nh gi� cao c?a c�c B? tr??ng trong vi?c ASEAN ch�nh th?c th�nh l?p C?ng ??ng ASEAN v�o ng�y 31/12/2015 bao g?m C?ng ??ng Ch�nh tr? - An ninh ASEAN (APSC), C?ng ??ng Kinh t? ASEAN (AEC) v� C?ng ??ng V?n h�a - X� h?i ASEAN (ASCC), l� th�nh qu? c?a n?m th?p k? n? l?c x�y d?ng C?ng ??ng k? t? khi k� Tuy�n b? Bangkok n?m 1967.

Tuy�n b? th?a nh?n H?i ngh? ADMM d?u m?c quan tr?ng l?n ??u ti�n t?i Kuala Lumpur n?m 2006 ?� ??t n?n m�ng quan tr?ng cho c�c c? ch? h?p t�c qu?c ph�ng gi?a c�c qu?c gia th�nh vi�n ASEAN v� ???c kh�ch l? b?i th�nh t?u 10 n?m c?a ADMM trong vi?c duy tr� h�a b�nh, an ninh, ?n ??nh v� th?nh v??ng trong khu v?c.

Nh?n th?c ???c t?m quan tr?ng c?a nh?ng th�nh t?u v� ti?n tri?n trong h?p t�c qu?c ph�ng v� qu�n s? ?� d?n t?i vi?c thi?t l?p nhi?u c? ch? h?p t�c quan tr?ng kh�c, ?� l� h?p t�c gi?a c�c th?c th? qu?c ph�ng ASEAN v� c�c t? ch?c x� h?i d�n s? (CSOs) v? an ninh phi truy?n th?ng; s? d?ng c�c t�i s?n v� kh? n?ng qu�n s? trong h? tr? nh�n ??o v� c?u tr? th?m h?a (HADR), M?ng l??i Trung t�m g�n gi? h�a b�nh ASEAN (APCN), H?p t�c C�ng nghi?p qu?c ph�ng ASEAN (ADIC), Khu�n kh? h? tr? h?u c?n ADMM (ALSF), Ch??ng tr�nh giao l?u Qu?c ph�ng ASEAN, ???ng d�y li�n l?c tr?c ti?p B? tr??ng Qu?c ph�ng c�c n??c ASEAN (DCL), Nh�m th??ng tr?c qu�n s? ASEAN v� Trung t�m Qu�n y ASEAN (ACMM).

Tuy�n b? c?ng hoan ngh�nh k?t qu? quan tr?ng c?a ADMM 10 t? ch?c t?i Vi�ng Ch?n, CHDCND L�o v?i ch? ?? �Th�c ??y h?p t�c qu?c ph�ng v� m?t c?ng ??ng ASEAN n?ng ??ng� nh?m c?ng c? m?t c?ng ??ng ?o�n k?t, b?n v?ng v� th?nh v??ng; ??ng th?i hoan ngh�nh nh?ng ho?t ??ng c� � ngh?a ???c t? ch?c ?? k? ni?m 10 n?m ng�y th�nh l?p ADMM. Hoan ngh�nh Philippines ??m nh?n vai tr� Ch? t?ch ASEAN, ch? t?ch ADMM 11 v� ADMM+ l?n th? 4 v�o n?m 2017.

Theo TTXVN

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/tm-quan-trng-ca-t-do-hng-hi-hng-khng-bin-ng-a132551.html