Tổng Bí thư: Ban Kinh tế TƯ có nhiều đề xuất thiết thực và sáng tạo


Thứ 7, 11/01/2014 | 14:20


(ĐSPL) - Phát biểu tại buổi làm việc với Ban Kinh tế Trung ương ngày 11/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong các báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Kinh tế Trung ương đã có những đánh giá khách quan, chân thực và có nhiều đề xuất mới rất thiết thực và sáng tạo.

(ĐSPL) - Phát b?ểu tạ? buổ? làm v?ệc vớ? Ban K?nh tế Trung ương ngày 11/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong các báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban K?nh tế Trung ương đã có những đánh g?á khách quan, chân thực và có nh?ều đề xuất mớ? rất th?ết thực và sáng tạo; lãnh đạo của Đảng, Quốc hộ? và Chính phủ đánh g?á tốt về những đóng góp của Ban K?nh tế Trung ương trong một năm qua.

Cùng dự buổ? làm v?ệc có Phó Thủ tướng Vũ Văn N?nh, các đạ? d?ện lãnh đạo Ủy ban K?nh tế của Quốc hộ?, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, các ban, bộ, ngành trung ương, các đảng ủy khố? các cơ quan Trung ương và doanh ngh?ệp Trung ương. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho b?ết, Ban K?nh tế Trung ương có nh?ều đề xuất rất th?ết thực và sáng tạo.

Ông Vương Đình Huệ, Ủy v?ên Trung ương Đảng, Trưởng Ban K?nh tế Trung ương thay mặt tập thể lãnh đạo Ban K?nh tế Trung ương báo cáo vớ? Tổng Bí thư về kết quả công tác sau một năm tá? thành lập. Năm 2013 là năm đầu t?ên Ban K?nh tế Trung ương đ? vào hoạt động theo Quyết định số 160-QĐ/TW ngày 28/12/2012 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Ông Vương Đình Huệ nêu rõ, năm 2013, trong đ?ều k?ện mớ? tá? lập, nh?ều khó khăn và thử thách nhưng được sự quan tâm đặc b?ệt, sự chỉ đạo, động v?ên kịp thờ? của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư; sự ủng hộ, g?úp đỡ của Quốc hộ? và Chính phủ, các cơ quan, ban, bộ, ngành, địa phương, vớ? sự chỉ đạo, đ?ều hành quyết l?ệt, sát sao của lãnh đạo Ban, toàn thể cán bộ, công chức Ban K?nh tế Trung ương đã nên cao t?nh thần trách nh?ệm, đoàn kết sáng tạo, nỗ lực vượt bậc, tận dụng thuận lợ?, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, hoàn thành khá toàn d?ện nh?ệm vụ kế hoạch công tác 2013.

Về kế hoạch công tác năm 2014, Trưởng ban K?nh tế Trung ương báo cáo, sẽ phân công nh?ệm vụ cho từng tập thể, cá nhân theo các đề án cụ thể vớ? các nh?ệm vụ trọng tâm. Về ngh?ên cứu, đề xuất tập trung chỉ đạo thực h?ện nh?ệm vụ trọng tâm năm 2014 của Ban là tham g?a tổng kết một số vấn đề lý luận - thực t?ễn qua 30 năm đổ? mớ? về lĩnh vực k?nh tế (theo 2 nhóm vấn đề mà Ban Bí thư g?ao), đồng thờ? tham g?a tích vực, có h?ệu quả vào công v?ệc tổng kết chung của Nhóm k?nh tế và của Ban Chỉ đạo Trung ương. 

Ông Vương Đình Huệ, Trưởng ban K?nh tế Trung ương phát b?ểu trong cuộc họp.

Về thẩm định, bám sát nh?ệm vụ thẩm định các đề án trình Hộ? nghị Ban Chấp hành Trung ương 9 và 10 trong năm 2014, các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong năm thuộc chức năng, nh?ệm vụ của Ban.

Về hướng dẫn, k?ểm tra, g?ám sát, t?ếp tục thực h?ện công tác hướng dẫn, k?ểm tra, g?ám sát v?ệc thực h?ện các nghị quyết, kết luận của Trung ương; các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về k?nh tế - xã hộ? theo chức năng, nh?ệm vụ được g?ao. Chú trọng công tác g?ám sát và báo cáo kết quả g?ám sát tổng thể 5 năm (2011 - 2013) thực h?ện tá? cơ cấu nền k?nh tế gắn vớ? đổ? mớ? mô hình tăng trưởng theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Kết luận của Bộ Chính trị. 

Đánh g?á công tác năm 2013 của Ban K?nh tế Trung ương, các đạ? b?ểu tham dự bày tỏ ấn tượng sâu sắc vớ? các kết quả qua một năm hoạt động của Ban trong đ?ều k?ện còn rất nh?ều khó khăn về độ? ngũ cán bộ, đ?ều k?ện cơ sở vật chất làm v?ệc,… đạt được những thành công ban đầu, thể h?ện quyết tâm rất cao của tập thể lãnh đạo Ban vớ? cách làm v?ệc hết sức khoa học, có bà? bản, chủ động, sáng tạo. Ban đã thực h?ện tốt chức năng, nh?ệm vụ; đặc b?ệt là công tác thẩm định các đề án lớn về k?nh tế - xã hộ?, bước đầu khẳng định vị thế của Ban; tr?ển kha? tốt, duy trì công tác ngh?ên cứu, đề xuất, thẩm định bảo đảm không để ngắt quãng, cách thức tổ chức khoa học, các báo cáo thẩm định được Bộ Chính trị đáng g?á cao, góp sức cho Bộ Chính trị quyết định các chủ trương, đề án lớn. Về công tác k?ện toàn tổ chức bộ máy, Ban đã t?ến hành rất nhanh chóng, nhưng đảm bảo chất lượng, cán bộ chuyên v?ên có trình độ chuyên môn cao, có k?nh ngh?ệm thực t?ễn, đáp ứng yêu cầu công tác. 

Phát b?ểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Bộ Chính trị và Ban Bí thư rất quan tâm lắng nghe và đánh g?á cao các ý k?ến đề xuất và thẩm định của Ban K?nh tế Trung ương về nh?ều vấn đề k?nh tế - xã hộ? rất quan trọng, đó là những vấn đề ga? góc, phức tạp và nhạy cảm mà toàn dân, toàn Đảng đang rất quan tâm. Trong các báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban K?nh tế Trung ương đã có những đánh g?á khách quan, chân thực và có nh?ều đề xuất mớ? rất th?ết thực và sáng tạo; lãnh đạo của Đảng, Quốc hộ? và Chính phủ đánh g?á tốt về những đóng góp của Ban K?nh tế Trung ương trong một năm qua. 

Tổng Bí thư nhấn mạnh, tất cả mớ? chỉ là bước đầu, tình hình k?nh tế - xã hộ? của đất nước vẫn đang gặp nh?ều khó khăn.

Tuy nh?ên, Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, những kết quả đó mớ? là bước đầu. Tình hình k?nh tế - xã hộ? của đất nước trước mắt vẫn đang t?ếp tục rất khó khăn, đặt ra những câu hỏ? lớn. Ban K?nh tế Trung ương phả? phấn đấu nỗ lực hơn nữa, thu hút tốt hơn nữa trí tuệ của các độ? ngũ trong và ngoà? Ban để đánh g?á xác thực tình hình k?nh tế - xã hộ? và có những k?ến nghị đổ? mớ? phù hợp, có g?á trị đột phá để góp phần tích cực cùng toàn dân, toàn Đảng đưa đất nước sớm vượt qua khó khăn, phát tr?ển ổn định, bền vững. 

Thay mặt tập thể lãnh đạo Ban, Trưởng Ban K?nh tế Trung ương Vương Đình Huệ bày tỏ sự trân trọng đố? vớ? sự quan tâm đặc b?ệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Quán tr?ệt các ý k?ến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Ban K?nh tế Trung ương t?ếp tục phát huy các thành tích đã đạt được, ra sức tập trung hơn nữa trong tr?ển  kha? nh?ệm vụ công tác, t?ếp tục đổ? mớ?, hoàn th?ện phương pháp làm v?ệc, phố? hợp chặt chẽ vớ? các cơ quan, ban, bộ, ngành, địa  phương, hoàn thành xuất sắc nh?ệm vụ năm 2014.   

Hồng Hà

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tong-bi-thu-ban-kinh-te-tu-co-nhieu-de-xuat-thiet-thuc-va-sang-tao-a17717.html