Tuyển sinh 2014: Thêm 4 trường ĐH, CĐ có đề án tuyển sinh riêng


Thứ 6, 07/02/2014 | 03:15


Đã có thêm 4 trường công khai đề án tuyển sinh riêng chờ Bộ GDĐT phê duyệt.

Đã có thêm 4 trường công kha? đề án tuyển s?nh r?êng chờ Bộ GD-ĐT phê duyệt.

Trường CĐ Nghệ thuật Hà Nộ? th? đề r?êng + xét tuyển. Theo phương án tuyển s?nh đề xuất, đố? vớ? các ngành văn hóa sẽ th? tuyển theo Đề án tuyển s?nh r?êng của trường, trong đó đề th? khố? C trường sẽ hợp đồng vớ? đơn vị có đủ năng lực ra đề (sẽ có báo cáo vớ? Bộ GDĐT trước kh? hợp đồng). Các ngành năng kh?ếu sẽ th? tuyển kết hợp vớ? xét tuyển (th? tuyển các môn năng kh?ếu kết hợp vớ? xét tuyển môn ngữ văn).

Ảnh m?nh họa.

Cụ thể, đố? vớ? các ngành th? tuyển theo đề th? r?êng khố? C, R: Ngành Quản lý văn hóa th? Văn học, Lịch sử, Năng kh?ếu. Ngành V?ệt Nam học (chuyên ngành Văn hóa Du lịch) th? Văn học, Lịch sử, Địa lý. Lịch th?: Ngày 1 và 2.8.

Th? tuyển kết hợp vớ? xét tuyển khố? N, H, S. T?êu chí xét tuyển: Xét tuyển môn Ngữ văn theo các đ?ều k?ện cần và đủ như sau: Đ?ểm tổng kết các năm học Trung học phổ thông của môn Ngữ văn. Trên cơ sở ha? đ?ều k?ện cần và đủ, đ?ểm môn Ngữ văn được tính là đ?ểm trung bình chung của đ?ểm tổng kết các năm học trung học phổ thông của môn Ngữ văn đố? vớ? các thí s?nh tốt ngh?ệp Trung học phổ thông, G?áo dục thường xuyên và Trung cấp chuyên ngh?ệp cùng chuyên ngành th?; đ?ểm th? môn Ngữ văn trong kỳ th? “3 chung” của Bộ GDĐT. Th? tuyển các môn năng kh?ếu theo đặc thù chuyên ngành th?

Trường quy định đ?ểm chuẩn tố? th?ểu để trúng tuyển (không tính hệ số): Tổng đ?ểm các môn th? không dướ? đ?ểm sàn của Bộ GDĐT; Đ?ểm trung bình chung xét tuyển môn Ngữ văn không dướ? 4,0 đ?ểm; Đ?ểm th? tuyển các môn năng kh?ếu không dướ? 4,5 đ?ểm (Đ?ểm chuẩn th? tuyển các môn chuyên ngành chính lấy từ trên xuống cho đến kh? hết chỉ t?êu tuyển s?nh của từng chuyên ngành).

Trường ĐH Đồng Tháp đăng ký thực h?ện xét tuyển, xét tuyển kết hợp vớ? th? tuyển đố? vớ? 7 ngành, các ngành còn lạ? th? “3 chung”. Các ngành xét tuyển đạ? học gồm: Nuô? trồng thủy sản, Quản lý văn hóa, Khoa học thư v?ện, Ngôn ngữ Trung Quốc, Công tác xã hộ?. T?êu chí xét tuyển ngành Nuô? trồng thủy sản là: Tốt ngh?ệp THPT; Tổng đ?ểm các môn: Toán học, Hóa học, S?nh học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (05 học kỳ) đạt 90.0 đ?ểm trở lên; Đạo đức xếp loạ? khá trở lên;

Các ngành Quản lý văn hóa, Khoa học thư v?ện, Ngôn ngữ Trung Quốc, Công tác xã hộ? t?êu chí xét tuyển là: Tốt ngh?ệp THPT; Tổng đ?ểm các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (05 học kỳ) đạt 90.0 đ?ểm trở lên; Đạo đức xếp loạ? khá trở lên.

Các ngành xét tuyển kết hợp th? tuyển gồm: Trình độ đạ? học và cao đẳng các ngành Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật. T?êu chí xét tuyển bao gồm Tốt ngh?ệp THPT; Tổng đ?ểm môn Ngữ văn lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (05 học kỳ) đạt 30.0 đ?ểm trở lên đố? vớ? hệ đạ? học và 27,5 đ?ểm trở lên đố? vớ? hệ cao đẳng; Đạo đức xếp loạ? khá trở lên; Th? tuyển môn năng kh?ếu.

Trường ĐH Thành Đông tuyển s?nh theo phương thức xét tuyển dựa vào hệ thống t?êu chuẩn đánh g?á năng lực toàn d?ện của thí s?nh trong suốt quá trình học tập và rèn luyện trong 3 năm học THPT.

Hệ thống t?êu chuẩn xem xét đến ba yếu tố: Kết quả đ?ểm trong ba năm học THPT; Kết quả đ?ểm th? tốt ngh?ệp THPT; Kết quả phỏng vấn trực t?ếp nhằm phát h?ện năng lực thực t?ễn, khả năng tư duy, sở trường, năng kh?ếu và các kỹ năng khác của thí s?nh.

Mỗ? t?êu chí trên ch?ếm một tỉ trọng nhất định trong t?êu chuẩn xét tuyển.. Trong đó t?êu chí 1 ch?ếm tỉ trọng 50\%, t?êu chí 2: 40\% và t?êu chí 3: 10\%. Tổng 03 t?êu chí: 100 đ?ểm.

Sàn sơ tuyển: Đ?ều k?ện để trường nhận hồ sơ xét tuyển là có bằng tốt ngh?ệp THPT hoặc g?ấy chứng nhận tốt ngh?ệp THPT(đố? vớ? học s?nh tốt ngh?ệp năm học 2013 - 2014) và bảng đ?ểm tốt ngh?ệp THPT, Đ?ểm trung bình các môn học trong 3 năm THPT từ 6.0 đ?ểm trở lên.

Sàn xét tuyển: Là t?êu chuẩn tố? th?ểu để thí s?nh có thể vào học tạ? trường, vớ? tổng đ?ểm 3 t?êu chí là 60/100 đ?ểm. Nhà trường sẽ xét tuyển từ cao đến thấp, cho đến kh? đủ chỉ t?êu. Xét tuyển Đạ? học trước, Cao đẳng sau.

Thờ? g?an nhận hồ sơ xét tuyển: Đợt I từ 20.6.2014 đến 30.7.2014, Đợt II từ 6.8.2014 đến 15.10.2014.

Trường ĐH V?nh đăng ký xét tuyển, xét tuyển kết hợp vớ? th? tuyển đố? vớ? 5 ngành, các ngành còn lạ? th? “3 chung”. Các ngành xét tuyển gồm: Nông ngh?ệp, Khuyến nông, Nuô? trồng thủy sản. T?êu chí xét tuyển: Tốt ngh?ệp THPT; Tổng đ?ểm các môn Toán học, Hóa học, S?nh học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (05 học kỳ) đạt 90.0 đ?ểm trở lên. Đạo đức xếp loạ? khá trở lên.

Các ngành xét tuyển kết hợp th? tuyển gồm: G?áo dục Mầm non và G?áo dục Thể chất.

Đố? vớ? ngành G?áo dục Mầm non (GDMN) t?êu chí gồm: Tốt ngh?ệp THPT. Tổng đ?ểm các môn: Ngữ văn, Toán học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (05 học kỳ) đạt 60.0 đ?ểm trở lên. Đạo đức xếp loạ? tốt. Th? tuyển môn năng kh?ếu.

Đố? vớ? ngành G?áo dục Thể chất (GDTC): Tốt ngh?ệp THPT. Tổng đ?ểm các môn: Toán học, S?nh học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (05 học kỳ) đạt 60.0 đ?ểm trở lên. Đạo đức xếp loạ? khá trở lên. Th? tuyển môn năng kh?ếu.

Theo V?etnamnet

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tuyen-sinh-2014-them-4-truong-dh-cd-co-de-an-tuyen-sinh-rieng-a20438.html