Tuy?t k? Nh?t d??ng ch? c� th?t ngay gi?a H� N?i


Chủ nhật, 22/05/2016 | 11:00


V� s? Nguy?n V?n Th?ng gi? c�nh tay l�n v?n kh�, ng�n tay ch? ph�nh to, ?? ?ng. �ng ??t ng�n tay xu?ng n?n nh� ?? t�i tho?i m�i d�ng g?ch ??p l�n nh?ng ti?ng ch�t ch�a...

V� s? Nguy?n V?n Th?ng gi? c�nh tay l�n v?n kh�, ng�n tay ch? ph�nh to, ?? ?ng. �ng ??t ng�n tay xu?ng n?n nh� ?? t�i tho?i m�i d�ng g?ch ??p l�n nh?ng ti?ng ch�t ch�a...

Tuy?t k? c� m?t kh�ng hai

Theo l?i k? c?a m?t v�i nh�n v?t trong l�ng v� v? m?t ng??i c� n?i c�ng si�u ph�m, t�i t�m ??n nh� v� s?�Nguy?n V?n Th?ng�� Ch??ng m�n ph�i�Th?ng Long v� ??o�trong m?t bu?i s�ng tr?i trong l�nh ??n k? l?.

V?a leo t?i t?ng th??ng, ch�ng t�i b?t g?p tr??c m?t m�nh l� m?t ng??i ?�n �ng tu?i trung ni�n v?i v�c d�ng m?nh kh?nh, th? sinh ?ang c?m c?i ch?m s�c chim c?nh v� h�ng tr?m ch?u phong lan.

T�i ?� r?t ng?c nhi�n b?i con ng??i nh? b� tr??c m?t m�nh l?i ch�nh l� v� s? Nguy?n V?n Th?ng, ng??i ???c m?nh danh "?�ng Nam � ?? nh?t n?i c�ng".

Tuy?t k? Nh?t d??ng ch? c� th?t ngay gi?a H� N?i - ?nh 1.

Kho?ng s�n th??ng l� n?i ???c v� s? Nguy?n V?n Th?ng v� nh? m?t "ng?n n�i" ?? �ng t?p luy?n kh� c�ng.

Sau m?t h?i nh�m nhi t�ch tr�, r�t m?y ?i?u thu?c v� lan man ?? th? chuy?n tr�n ??i t? v� h?c t?i phong th?y, v� s? Nguy?n V?n Th?ng ?� khi?n t�i th?c s? "cho�ng" v?i m?t tuy?t k? m� b?y l�u nay ch? ???c bi?t t?i nh? phim ?nh -�Nh?t d??ng ch?.

??t nh? ch�n tr� xu?ng b�n, v� s? b?ng ??ng l�n, ??a c�nh tay gi? qua gi? l?i trong v�i gi�y r?i cho t�i xem ng�n tay tr? c?a �ng. Th?t b?t ng?, ng�n tay ?y nh? ?ang ph�nh to, ?? ?ng l�n nh? m?t qu? nh�t ch�n.

V� s? ??t ng�n tay xu?ng n?n g?ch, b?o t�i d�ng h?t s?c ??m, ch?t, gi?m� ??n to�t m? h�i nh?ng ng�n tay ?y v?n c? c?ng tr? nh? m?t kh�c s?t.

Ch?ng c� ch�t c?m gi�c g�, �ng b?o t�i c?m 1 vi�n g?ch, lo?i ??c ?? n?n xu?ng. L?i ?? ngh? khi?n t�i c?ng c?m th?y "gai gai" trong ng??i.

Nh?ng r?i v� t� m�, t�i c?ng c? ?? l�m theo l?i c?a �ng. Nh?ng l?n n�y v?n ?�u l?i v�o ??y. D� ?� d�ng h?t s?c n?n ??n ch�n ch� m� m?i nh?ng ng�n tr? c?a �ng v?n c? tr? tr?, ch?ng h? x??c m?t v?t nh?. �ng v?n ng?i u?ng, h�t thu?c v� � c??i.

V� s? Nguy?n V?n Th?ng k?, c� l?n ? m?t ch??ng tr�nh bi?u di?n c�ng phu, c�c ?o�n thi nhau bi?u di?n c�c ti?t m?c nh? d�ng gi�o ??y xe t?i, n?m l�n th?y tinh r?i ??t ?� l�n ng??i ?? ??p v?�

V?i �ng, ?�y l� nh?ng th? v?n l� n?m l�ng, nh?ng v� kh�ng mu?n b? "??ng h�ng" n�n �ng quy?t ??nh bi?u di?n tuy?t k? Nh?t d??ng ch? ??� thay ??i kh�ng kh�.

�ng ??t ng�n tay tr? l�n m?t t?ng ?�, sau ?� d�ng m?t t?ng ?� kh�c n?ng ?�ng 1 t? ??t l�n ph�a tr�n. K? ??n, �ng ?? cho ng??i d�ng b�a t? ??p v? tan t?ng ?� ? ph�a tr�n nh?ng ng�n tay c?a �ng v?n ch?ng h? h?n g�.

Ngay l?p t?c, m�n Nh?t d??ng ch? n�y ?� khi?n nh?ng ng??i m?c s? th? ph?i kinh ng?c. Ng??i ta ?� kh�ng th? hi?u v� sao ng�n tay c?a m?t con ng??i m?nh kh?nh, nh? b� l?i c� th? ch?u n?i m?t �p l?c l?n t?i nh? v?y.

�L?i c� m?t l?n, �ng c�ng v?i v�i ch?c ng??i to�n l� nh?ng v� s? l�o l�ng r? nhau t?i m?t qu�n ?n ?? li�n hoan sau ch??ng tr�nh bi?u di?n v� thu?t.

T?i n?i ???c m?t l�t, th?y c� m?t t?m k�nh ch?u l?c l??i r?t d�y k�ch th??c c? b?ng c? c�i b�n, c�c b?ng h?u m?i n�i: "Th?y Th?ng c� Nh?t d??ng ch? v� ??ch thi�n h?, v?y c� th? d�ng ng�n tay b? m?t nh�t v? t?m k�nh n�y kh�ng?"

L�c ??u, �ng t? ch?i b?i s? l�m h?ng t?m k�nh ??t ti?n l?i ph?i ??n nh?ng v� anh em gi?c qu� n�n �ng ?�nh ph?i xu?t chi�u.

�ng b? ?�ng m?t nh�t, c? m?t m?ng k�nh d�y l?p t?c v? tan. B? th�m m?t nh�t n?a ? ??u c?nh b�n, c? t?m k�nh v? v?n.

Th?y th?, m?y ch?c anh em trong gi?i v� ch? c�n bi?t "m?t tr�n m?t d?t". C? nh�m ??nh chung ti?n ?? ??n t?m k�nh. Tuy nhi�n, sau ?� ch? qu�n ?� t? ch?i v� ng??ng m? n?i c�ng th�m h?u c?a v? cao nh�n.

Tuy?t k? Nh?t d??ng ch? c� th?t ngay gi?a H� N?i - ?nh 2.

V� s? Nguy?n V?n Th?ng t?i nh� v� c?ng l� T? ???ng c?a m�n ph�i Th?ng Long v� ??o.

V� s? Nguy?n V?n Th?ng k?, r?t nhi?u l?n n?a m�n Nh?t d??ng ch? c?a �ng khi?n ng??i kh�c ch? c�n bi?t l?c ??u ngao ng�n.

C� l?n �ng d�ng "nh? ch?" (ng�n tr? v� ng�n gi?a) ch�m tan m?t chi?c ?m t�ch lo?i r?t to v� d�y. L?n kh�c, r?t nhi?u v� s? ng??i Nga, Ph�p, B?� ?� v? Vi?t Nam g?p �ng ch? ?? m?c s? th? Nh?t d??ng ch?.

R?t c?c, t?t c? ?� ph?i kh�m ph?c khi �ng ?? cho c? nh�m tho?i m�i ?i gi�y ?inh r?i gi?m ??p l�n ng�n tay c?a m�nh m� g??ng m?t ch?ng h? bi?n s?c.

Kh? luy?n h?n... phim ch??ng

M?c d� v� s? Nguy?n V?n Th?ng th?a nh?n, Nh?t d??ng ch? ? ngo�i ??i th?c ch?t kh�ng th? ?o di?u ??n n?i c� th? k?t li?u ??i th? t? xa gi?ng nh? trong phim�ki?m hi?p Kim Dung, tuy nhi�n �ng ti?t l? ?? th�nh th?c�tuy?t k? n�y ?� ph?i kh? luy?n trong su?t m?y ch?c n?m r�ng.

Mu?n luy?n Nh?t d??ng ch?, ??u ti�n nh?t thi?t ph?i luy?n Thi?t ch??ng c�ng (thi?t sa ch??ng) ?? l�m c? s?, ??n khi c� th? ??m ho?c x?a nh? c?ng l�m v? h�ng ch?c vi�n ng�i.

Khi b?t ??u luy?n Nh?t d??ng ch?, c� th? t?p theo 2 c�ch k?t h?p gi?a c??ng c�ng v� nhu c�ng, v?a l�m t?ng s?c ch?u ??ng c?a ng�n tay v?a l�m kh�ng b? t?n th??ng.

Ban ??u, �ng th? m?t kh?i l??ng s?i cu?i v�o m?t x� n??c r?i vo h?t nh? vo g?o. Sau m?t th?i gian, ?? kh� t?ng d?n khi chuy?n t? s?i cu?i th�nh ?�, r?i ?� ong...

Qu� tr�nh n�y ?�i h?i ph?i r?t ki�n tr� v� m?t nhi?u th?i gian. Theo v� s?, mu?n luy?n c?n ph?i ti?n t?ng b??c m?t, ch?m nh?ng ch?c ch? tuy?t ??i kh�ng ???c ??t ch�y giai ?o?n th� m?i kh�ng b? t?n th??ng.

Sau khi luy?n th�nh l�ng b�n tay m?i chuy?n sang m?i b�n tay, b?ng c�ch x?a v�o r?t nhi?u lo?i m?c ti�u kh�c nhau.

Ban ??u �ng x?a v�o m?t chi?c bao c?ng ??ng h?t l?c b�n trong, r?i thay l?c b?ng h?t ?? ?? t?ng ?? kh�, r?i b?ng c�t, r?i v?a x?a c�t v?a h? l?a cho n�ng v?i nhi?t ?? t?ng d?n.

Ti?p theo, �ng x?a ng�n tay v�o m?t s?t, v?a x?a v?a v? v�o b?t bi?n, h�nh n?m b?ng r?m, cao su b� v�o c?t, r?i tr?c ti?p v�o c?t, v�o s?t�

Qu� tr�nh n�y ph?i k?t h?p v?i b�i t?p nh�o v� ch�m tay v�o ??t th�, r?i l?i x?a v� ch�m v�o m?t n??c ?? t?p nhu c�ng�

Sau ?� m?i k?t h?p v?i d?n kh� ?? t?o �p l?c, t?n phong b?ng c�ch ?? c�c v?t t? nh? t?i n?ng r?i ?�nh r?ng d?n, t? b�a c�t-t�ng, c�c lo?i x?p, ??n nh?ng qu? chu�ng, qu? tr?ng�

Ch?a k? qu� tr�nh t?p v?y tay t?o l?c v� nhi?u b�i t?p kh�c ?? d?n ???c to�n b? l?c v�o ??u ng�n tay.

Tuy?t k? Nh?t d??ng ch? c� th?t ngay gi?a H� N?i - ?nh 3.

V� s? Nguy?n V?n Th?ng c�ng c? v� s? huy?n tho?i Tr?n Ti?n.

Theo v� s? Th?ng, c?ng c� m?t s? ng??i t?p Nh?t d??ng ch? nh?ng ?� ph?i b? cu?c v� kh�ng ?? ki�n tr� kh? luy?n. B?n th�n �ng c?ng ph?i m?t m?y ch?c n?m m?i ??t ???c tr�nh ?? nh? ng�y nay.

C� m?t ?i?u khi?n t�i c?ng r?t b?t ng? l� b?i m?c d� t?p Thi?t sa ch??ng v� Nh?t d??ng ch? trong r?t nhi?u n?m nh?ng b�n tay c?a v� s? Nguy?n V?n Th?ng v?n kh�ng h? chai s?n, s?n s?i gi?ng nh? t??ng t??ng.

B�n tay c?a �ng v?n r?t m?m m?i, ??n n?i n?u b?t k? ai nh�n v�o ??u kh� c� th? ngh? ?�y l� b�n tay c?a m?t ng??i luy?n v�.

D? nh�n 10 n?m kh�ng ng? v� h�m r?ng "th?n th�nh"

C� m?t ?i?u kh� ??c bi?t l� trong su?t 10 n?m qua, v? ch??ng m�n Th?ng Long v� ??o v?n ch?a t?ng ng? m� ch? ng?i thi?n.

V� s? ti?t l?, b?t k? m�a xu�n, h?, thu, ?�ng, d� th?i ti?t c� n�ng hay l?nh ??n m?c n�o th� h�ng ?�m �ng ??u ng?i thi?n t? 0h ??n kho?ng 3h s�ng. Sau ?� �ng chuy?n sang t?p kh� ??n s�ng m?i ngh?.

Theo v� s?, ?� g?i l� "tr??ng t?a b?t ng?a", ngh?a l� th?n v??ng th� kh�ng ham ng?, kh� v??ng kh�ng ham ?n, tinh v??ng kh�ng ham s?c, cho n�n ch? c?n thi?n ???c 15 ph�t c�n b?ng c? bao nhi�u gi?c ng?.

Kh�ng nh?ng ng?, ngay t?i vi?c ?n c?a v� s? c?ng r?t kh�c ng??i b?i ?� 32 n?m qua, �ng r?t hi?m khi ?n c�c lo?i ng? c?c, ??c bi?t l� c?m. H�ng ng�y �ng ch? y?u ?n rau, tr�i c�y v� m?t s? lo?i th?y s?n.

Tuy?t k? Nh?t d??ng ch? c� th?t ngay gi?a H� N?i - ?nh 4.

�?�y ch�nh l� n?i v� s? Nguy?n V?n Th?ng th??ng ng?i thi?n h�ng ?�m.

N�i v? c�ng phu, ngo�i Nh?t d??ng ch? danh tr?n giang h?, v� s? Ch??ng m�n Th?ng Long v� ??o c�n n?i ti?ng v?i tuy?t k? Kh?u l?i c�ng ???c coi l� thi�n h? ?? nh?t.

C�ch ?�y g?n 3 th?p k? (n?m 1989) t?i Li�n hoan V� thu?t c? truy?n to�n qu?c di?n ra t?i H� N?i, m�n Kh?u l?i c�ng c?a �ng ?� khi?n l�ng v� ph?i th�n ph?c.

Khi ?�, v� s? ch? n?ng h?n 50kg nh?ng ?� ??ng l�n 2 chi?c c?c s?t r?i d�ng h�m r?ng nh?c c? chi?c b�n th? v?i ??nh ??ng, n?n, h?c, ki?m� n?ng t?i 85kg.

?? th?c hi?n ???c m�n Kh?u l?i c�ng n�y, v� s? ?� ph?i tr?i qua nh?ng b�i t?p v� c�ng ki�n tr� v?i h�m r?ng c?a m�nh.

T? nh?ng ??ng t�c ng�p, nghi?n, nhai� khi?n cho b�y gi? h�m r?ng c?a �ng ?� s?p h? c? t?y v� ?� ?en l?i d� ch?ng bao gi? b? ?au hay lung lay m?t c�i n�o.

V� s? c?ng ti?t l?, tr??c ?�y ?? t?p Kh?u l?i c�ng, �ng t?ng c?n v? h�ng ngh�n chi?c c?c th?y tinh d? nh?� c?n b�nh ?a.

Qu� tr�nh t?p luy?n c�ng phu c?ng khi?n l??i c?a �ng tr? n�n chai s?n v� c� m?t m�u h?i ?en t?a nh? s?t thay v� m�u h?ng nh? ng??i th??ng.

Ngo�i nh?ng ??c chi�u Nh?t d??ng ch?, Thi?t sa ch??ng, Kh?u l?i c�ng th� m?y m�n c�ng ph� v?i �ng ch?� d? nh? ?n k?o.

C� l?n �ng ?� khi?n ng??i xem ph?i th�t tim khi n?m tr�n n?n g?ch, r?i ?? m?t kh�i b� t�ng n?ng g?n 3 t? ???c c?n tr?c k�o v� ??t l�n c? th? m?nh mai c?a m�nh.

Sau ?�, m?y v? v� s? ?� d�ng b�a t? ?? ra s?c ??p, nh?ng kh?i b� t�ng v� qu� c?ng n�n v?n kh�ng ch?u v?. B�n d??i, ng??i ?�n �ng g?y g� v?n n?m im b?t ??ng.

Sau nh?ng m�n ??p b�a chan ch�n ??n r� r?i, kh?i b� t�ng ???c c?n tr?c nh?c ra. Nh?ng t?t c? nh?ng ng??i ch?ng ki?n ?� ph?i th�n ph?c b?i v? v� s? v?n th?n nhi�n nh? kh�ng.

Th?m ch�, l�c ?� c� hai chuy�n gia ng??i Li�n X� ch?ng ki?n t?n m?t c�n t? ra r?t ??i kinh ng?c v� kh�ng hi?u c? th? c?a v? v� s? ???c k?t c?u b?ng g�

Theo L� S?n (Tr� th?c tr?)

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/tuyt-k-nht-dng-ch-c-tht-ngay-gia-h-ni-a132102.html