Vì sao Vipesco điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019?


Thứ 5, 21/05/2020 | 02:35


Sau khi Vipesco điều chỉnh các số liệu trích lập, ngoài việc lợi nhuận và số thuế phải nộp bị biến động như trên, nhiều chỉ số tài chính khác cũng bị thay đổi.

Sau khi công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam (Vipesco, mã VPS, sàn HoSE) điều chỉnh các số liệu trích lập, ngoài việc lợi nhuận và số thuế phải nộp bị biến động như trên, nhiều chỉ số tài chính khác cũng bị thay đổi.

Sản phẩm của công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam.

Sau khi công bố báo cáo tài chính, Vipesco đã nhận được tài liệu làm việc với các bên liện quan về việc đôn đốc thu hồi công nợ phải thu đối với khách hàng là công ty TNHH Thương mại Nông phát.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với khoản nợ của công ty Nông phát có số dư tại thời điểm 31/12/2019 là hơn 15,9 tỷ đồng. Công ty đã đánh giá khả năng thu hồi khoản công nợ đối với Nông Phát và trích lập dự phòng phải thu khó đòi bổ sung.

Việc trích lập bổ sung này làm cho lợi nhuận trước thuế của công ty bị giảm số tiền 15,9 tỷ đồng, thu thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm giảm tương ứng gần 3,2 tỷ đồng.

Vipesco đã thực hiện điều chỉnh lại báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 đã công bố, trên cơ sở đó phát hành báo cáo tài chính riêng và hợp nhất sau điều chỉnh. Báo cáo tài chính đã điều chỉnh cũng đã được công ty TNHH Kiểm toán AASC kiểm toán.

Cụ thể, tổng tài sản và tổng nguồn vốn bị giảm 2,34%; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm 58,3%. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 29,9%; lãi cơ bản trên cổ phiếu giảm 94,7%.

Việt Hương (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vi-sao-vipesco-dieu-chinh-so-lieu-bao-cao-tai-chinh-kiem-toan-nam-2019-a324138.html