Video: Cảnh phim Quan Vũ chém đầu Hoa Hùng trong Tam quốc diễn nghĩa


Thứ 7, 26/01/2019 | 01:49


Cùng sự kiện

Đoạn phim diễn lại lại cảnh Quan Vũ từ một "mã cung thủ" vô danh tiểu tốt khiến quân địch phải khiếp sợ khi giết chết tướng của Đổng Trác là Hoa Hùng trong phút chốc.

Đoạn phim diễn lại lại cảnh Quan Vũ từ một "mã cung thủ" vô danh tiểu tốt khiến quân địch phải khiếp sợ khi giết chết tướng của Đổng Trác là Hoa Hùng trong phút chốc.

Trong video, khi quân chư hầu do Viên Thiệu làm minh chủ đem quân đi đánh Đổng Trác, tướng của Đổng Trác là Kiêu kỵ Hiệu úy Hoa Hùng liên tiếp đánh bại Tôn Kiên, chém bộ tướng của Kiên là Tổ Mậu. Sau đó lại liên tiếp chém liền hai tướng, khiến Viên Thiệu than thở: “Tiếc rằng hai tướng Nhan Lương, Văn Xú chưa tới. Nếu có một người ở đây thôi, đâu cần phải sợ Hoa Hùng?”.

Lời Thiệu chưa dứt, Quan Vũ đã bước ra nói: “Tiểu tướng xin đi lấy đầu Hoa Hùng!”.

Quan Vân Trường lúc đó chỉ là một “mã cung thủ” vô danh tiểu tốt, cho nên Viên Thiệu và Viên Thuật không chấp nhận, sợ mất mặt trước Hoa Hùng. Duy chỉ có Tào Tháo ủng hộ Quan Vũ xuất trận, và mời Quan Công một chén rượu.

“Rượu đã rót ra, Quan mỗ sẽ trở lại ngay!” – Quan Công nói xong cầm đao lên ngựa. Không lâu sau đã thấy Quan Vũ đem đầu Hoa Hùng về.

Nguyễn Phượng (T/h)

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/video-canh-phim-quan-vu-chem-dau-hoa-hung-trong-tam-quoc-dien-nghia-a261014.html