V?n chuy?n "th?n ch?t" ki?m 2 tri?u, l?nh �n t� 16 n?m


Thứ 5, 26/05/2016 | 11:32


(?SPL) - ?? nh?n ???c 2 tri?u ??ng ti?n c�ng, thanh ni�n 19 tu?i ?� t? Qu?ng Tr? ra Ngh? An mua gi�p ma t�y.

(?SPL) - ?? nh?n ???c 2 tri?u ??ng ti?n c�ng, thanh ni�n 19 tu?i ?� t? Qu?ng Tr? ra Ngh? An mua gi�p ma t�y.

S�ng 26/5, TAND t?nh Qu?ng Tr? m? phi�n x�t x? s? th?m, tuy�n ph?t b? c�o Ho�ng Minh Kh�ng (19 tu?i, tr� khu ph? 2, ph??ng 3, TP. ?�ng H�) 16 n?m t� v? t?i T�ng tr? tr�i ph�p ch?t ma t�y - tin t?c ??ng t?i tr�n b�o D�n Vi?t.

B? c�o Ho�ng Minh Kh�ng tr??c v�nh m�ng ng?a - ?nh: b�o D�n Vi?t

B�o Thanh ni�n d?n�c�o tr?ng v� l?i khai c?a Kh�ng t?i t�a, v�o s�ng ng�y 4/12/2015, Kh�ng ???c 1 ng??i ph? n? t�n Ti thu� ra Ngh? An ?? mua heroin, n?u tr�t l?t s? tr? c�ng 2 tri?u ??ng. Ti ??a cho Kh�ng 50 tri?u ??ng v� 2 tri?u ??ng ti?n l? ph�.

Kho?ng 15h c�ng ng�y (4/12/2015), Kh�ng t?i TP.Vinh (Ngh? An) th� ???c m?t ph? n? t�n Nguy�n (kh�ng r� lai l?ch) ??n ?�n v� ch? ??n ch? Vinh. Kh�ng ??a cho ng??i ph? n? n�y 50 tri?u ??ng, v�i ph�t sau th� nh?n h�ng.

??n khuya, Kh�ng tr? l?i Qu?ng Tr?, xu?ng xe t?i ??a b�n P.?�ng L??ng (TP.?�ng H�) th� l?c l??ng c?nh s�t ?i?u tra t?i ph?m ma t�y (C�ng an TP.?�ng H�) b?t gi? c�ng tang v?t 72,3 g heroin, h�m l??ng heroin gi�m ??nh l� 74,1\%.

Qua x�c minh, Ti c� t�n l� Nguy?n Ng?c Lan ?i ?�u kh�ng r� n�n ch?a ch?ng minh ???c vai tr� c?a Lan, t? ?� ch?a th? x? l�.

H?NH V?(T?ng h?p)
Ngu?n: nguoiduatin

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/vn-chuyn-thn-cht-kim-2-triu-lnh-n-t-16-nm-a132685.html