X? l� ??i v?i tr??ng h?p t�n doanh nghi?p x�m ph?m quy?n s? h?u c�ng nghi?p


Thứ 3, 24/05/2016 | 09:46


(?SPL) - Khi Quy?t ??nh x? ph?t vi ph?m h�nh ch�nh c� �p d?ng bi?n ph�p kh?c ph?c h?u qu? bu?c thay ??i t�n doanh nghi?p ho?c bu?c lo?i b? y?u t? vi ph?m...

(?SPL) - Khi Quy?t ??nh x? ph?t vi ph?m h�nh ch�nh c� �p d?ng bi?n ph�p kh?c ph?c h?u qu? bu?c thay ??i t�n doanh nghi?p ho?c bu?c lo?i b? y?u t? vi ph?m...

Ng�y 20/5, Th�ng t? li�n t?ch s? 05/2016/TTLT-BKHCN-BKH?T n�y 05/4/2016 quy ??nh chi ti?t v� h??ng d?n x? l� ??i v?i tr??ng h?p t�n doanh nghi?p x�m ph?m quy?n s? h?u c�ng nghi?p ?� ch�nh th?c c� hi?u l?c thi h�nh.

Theo ?�, Th�ng t? n�y quy ??nh chi ti?t v� h??ng d?n v? c?n c? x�c ??nh t�n doanh nghi?p x�m ph?m quy?n s? h?u c�ng nghi?p v� c�c bi?n ph�p kh?c ph?c h?u qu?; tr�nh t?, th? t?c thay ??i t�n doanh nghi?p, lo?i b? y?u t? vi ph?m trong t�n doanh nghi?p, thu h?i Gi?y ch?ng nh?n ??ng k� doanh nghi?p ??i v?i tr??ng h?p t�n doanh nghi?p x�m ph?m quy?n s? h?u c�ng nghi?p.

X? l� ??i v?i tr??ng h?p t�n doanh nghi?p x�m ph?m quy?n s? h?u c�ng nghi?p

??i t??ng �p d?ng theo Th�ng t? li�n t?ch g?m:

- Doanh nghi?p th�nh l?p theo quy ??nh c?a Lu?t Doanh nghi?p s? d?ng t�n doanh nghi?p ?� ??ng k� x�m ph?m quy?n s? h?u c�ng nghi?p.

- Ch? th? quy?n s? h?u c�ng nghi?p ??i v?i nh�n hi?u, t�n th??ng m?i v� ch? d?n ??a l� ?ang ???c b?o h? (sau ?�y g?i t?t l� ch? th? quy?n s? h?u c�ng nghi?p).

- C? quan c� th?m quy?n x? l� vi ph?m trong l?nh v?c s? h?u c�ng nghi?p; ng??i c� th?m quy?n x? ph?t vi ph?m h�nh ch�nh trong l?nh v?c s? h?u c�ng nghi?p.

- Ph�ng ??ng k� kinh doanh thu?c S? K? ho?ch v� ??u t? (sau ?�y g?i t?t l� Ph�ng ??ng k� kinh doanh).

- C�c t? ch?c, c� nh�n kh�c c� li�n quan theo quy ??nh c?a ph�p lu?t.

Th�ng t? quy ??nh, c? quan c� th?m quy?n x? l� vi ph?m, ng??i c� th?m quy?n x? ph?t vi ph?m h�nh ch�nh k?t lu?n ho?c quy?t ??nh t�n doanh nghi?p x�m ph?m quy?n s? h?u c�ng nghi?p l� c? quan, ng??i c� th?m quy?n x? ph?t quy ??nh t?i Ch??ng III Ngh? ??nh 99/2013/N?-CP. C? quan c� th?m quy?n th?c hi?n vi?c thay ??i t�n doanh nghi?p, thu h?i Gi?y ch?ng nh?n ??ng k� doanh nghi?p l� Ph�ng ??ng k� kinh doanh n?i doanh nghi?p c� t�n x�m ph?m ??t tr? s? ch�nh.

C?n c? x�c ??nh t�n doanh nghi?p x�m ph?m quy?n s? h?u c�ng nghi?p

C?n c? ?? x�c ??nh t�n doanh nghi?p x�m ph?m quy?n s? h?u c�ng nghi?p ???c th?c hi?n theo quy ??nh c?a ph�p lu?t v? s? h?u tr� tu?, do c? quan c� th?m quy?n x? l� vi ph?m ho?c ng??i c� th?m quy?n x? ph?t vi ph?m h�nh ch�nh trong l?nh v?c s? h?u c�ng nghi?p k?t lu?n ho?c quy?t ??nh.

Bi?n ph�p bu?c thay ??i t�n doanh nghi?p, lo?i b? y?u t? vi ph?m trong t�n doanh nghi?p ch? ???c �p d?ng khi doanh nghi?p vi ph?m kh�ng ch?m d?t h�nh vi s? d?ng t�n doanh nghi?p x�m ph?m tr�n h�ng h�a, ph??ng ti?n kinh doanh, ph??ng ti?n d?ch v?, bi?n hi?u, gi?y t? giao d?ch ho?c kh�ng ti?n h�nh th? t?c ??ng k� thay ??i t�n doanh nghi?p x�m ph?m theo th�ng b�o c?a Ph�ng ??ng k� kinh doanh ho?c theo th?a thu?n c?a c�c b�n.

Khi Quy?t ??nh x? ph?t vi ph?m h�nh ch�nh c� �p d?ng bi?n ph�p kh?c ph?c h?u qu? bu?c thay ??i t�n doanh nghi?p ho?c bu?c lo?i b? y?u t? vi ph?m trong t�n doanh nghi?p th� doanh nghi?p th?c hi?n m?t ho?c c�c bi?n ph�p sau ?�y:

- ??ng k� thay ??i t�n doanh nghi?p;

- Th�ng b�o b?ng v?n b?n v? vi?c thay ??i ng�nh, ngh? kinh doanh c?a doanh nghi?p g?i Ph�ng ??ng k� kinh doanh;

- C�c bi?n ph�p kh�c theo quy ??nh c?a ph�p lu?t.

Bi?n ph�p thu h?i Gi?y ch?ng nh?n ??ng k� doanh nghi?p ???c �p d?ng ??i v?i doanh nghi?p vi ph?m kh�ng th?c hi?n bi?n ph�p kh?c ph?c h?u qu? l� bu?c thay ??i t�n doanh nghi?p ho?c bu?c lo?i b? y?u t? vi ph?m trong t�n doanh nghi?p theo quy?t ??nh x? ph?t vi ph?m h�nh ch�nh c?a ng??i c� th?m quy?n v� doanh nghi?p vi ph?m kh�ng g?i b�o c�o gi?i tr�nh theo quy ??nh t?i ?i?m c Kho?n 1 ?i?u 209 Lu?t Doanh nghi?p ??n Ph�ng ??ng k� kinh doanh trong th?i h?n 06 th�ng, k? t? ng�y h?t h?n g?i b�o c�o ho?c c� y�u c?u b?ng v?n b?n.

HUY L�M

Ngu?n: Ng??i ??a tin

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/x-l-i-vi-trng-hp-tn-doanh-nghip-xm-phm-quyn-s-hu-cng-nghip-a132385.html