`
Thực phẩm - Kết nối tiêu thụ nông sản thực phẩm và ứng dụng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trên địa bàn Hà Nội

Kết nối tiêu thụ nông sản thực phẩm và ứng dụng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trên địa bàn Hà Nội

Trong hội nhập kinh tế toàn cầu, ngành nông sản thực phẩm nước ta có nhiều cơ hội mở rộng thị trường, nhưng cũng phải đối mặt với không ít thách thức về năng...

Trong Xã hội