Xác định 2 nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng và Nhà nước đã giao cho Hội Luật gia


Thứ 2, 16/09/2013 | 13:01


(ĐSPL) Mới đây, Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức chương trình hội thảo “Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý” tại Trung tâm hội nghị tỉnh Tiền Giang. Tham dự hội thảo có GS.TS Lê Minh Tâm - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam; PGS.TS.LS Chu Hồng Thanh - Ủy viên ban Thường vụ, Phó Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam, cùng các cán bộ chủ chốt của Hội, những chuyên gia pháp luật khu vực phía Nam.

(ĐSPL) Mớ? đây, Hộ? Luật g?a V?ệt Nam đã tổ chức chương trình hộ? thảo “Tư vấn pháp luật và trợ g?úp pháp lý” tạ? Trung tâm hộ? nghị tỉnh T?ền G?ang. Tham dự hộ? thảo có GS.TS Lê M?nh Tâm - Phó chủ tịch k?êm Tổng thư ký Hộ? Luật g?a V?ệt Nam; PGS.TS.LS Chu Hồng Thanh - Ủy v?ên ban Thường vụ, Phó Tổng thư ký Hộ? Luật g?a V?ệt Nam, Trưởng ban ngh?ên cứu, xây dựng và phổ b?ến pháp luật Hộ? Luật g?a V?ệt Nam cùng các cán bộ chủ chốt của Hộ?, những chuyên g?a pháp luật đến từ các tỉnh thành thuộc khu vực phía Nam.

Tạ? hộ? thảo các đạ? b?ểu sẽ bàn về v?ệc tr?ển kha? các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác tư vấn pháp luật và trợ g?úp pháp lý; G?ớ? th?ệu Chỉ thị 08/CT-Ttg ngày 24/05/2013 của Thủ tướng Chính phủ về v?ệc thực h?ện các b?ện pháp nhằm nâng cao chất lượng, h?ệu quả của Hộ? Luật g?a V?ệt Nam trong g?a? đoạn mớ?. Đồng thờ?, hộ? thảo cũng báo cáo, đánh g?á thực trạng của công tác ngh?ên cứu, tham g?a xây dựng chính sách, pháp luật, phổ b?ến pháp luật về tư vấn pháp luật và trợ g?úp pháp lý của Hộ?. Thông qua đó báo cáo đề án Xã hộ? hóa công tác phổ b?ến, g?áo dục pháp luật và trợ g?úp pháp lý của Hộ? Luật g?a V?ệt Nam.

Phá? b?ểu kha? mạc Hộ? thảo GS.TS Lê M?nh Tâm mong muốn các đạ? b?ểu đến tham dự hộ? thảo đánh g?á đúng thực trạng tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất, trang th?ết bị làm v?ệc và k?nh phí hoạt động của các Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hộ? luật g?a. Đồng thờ?, đề ra những k?ến nghị, g?ả? pháp nâng cao h?ệu quả hoạt động tư vấn pháp luật và trợ g?úp pháp lý trong tương la?.

 GS.TS Lê M?nh Tâm - Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hộ? Luật g?a V?ệt Nam phát b?ểu tạ? hộ? thảo.

Cũng tạ? hộ? thảo này, các đạ? b?ểu đã đặc b?ệt quan tâm nhấn mạnh đến công tác bồ? dưỡng đào tạo kĩ năng, k?ến thức cho độ? ngũ tư vấn v?ên, cộng tác v?ên của Hộ?. Bàn đến một số vấn đề lý luận vế tư vấn pháp luật và trợ g?úp pháp lý, va? trò của tư vấn pháp luật đố? vớ? đến từng đố? tượng trong xã hộ?. Và những vấn đề còn hạn chế trong xây dựng và thực th? pháp luật ở nước ta trong g?a? đoạn h?ện nay.

Trên cơ sở ý k?ến đóng góp của các đạ? b?ểu, Hộ? luật g?a đã gh? nhận những mặt thuận lợ?, khó khăn, thách thức gặp phả? trong công tác tư vấn pháp luật và trợ g?úp pháp lý của Hộ? Luật g?a các cấp. Từ đó đề xuất ý tưởng, g?ả? pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn pháp luật và trợ g?úp pháp lý, tạo sự tín nh?ệm cho ngườ? dân nhằm nâng cao nhu cầu tìm đến sự trợ g?úp của Hộ?.

Qua tất cả những ý k?ến đóng góp, đề xuất của các đạ? b?ểu, luật g?a tham dự hô? thảo, GS.TS. Lê M?nh Tâm đã đ? đến thống nhất, công tác tư vấn pháp luật và trợ g?úp pháp lý là 2 trong 12 nh?ệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã g?ao phó cho Hộ? Lật g?a V?ệt Nam. Trong thờ? g?an tớ?, Hộ? Luật g?a V?ệt Nam sẽ t?ếp tục tăng cường bồ? dưỡng kĩ năng, k?ến thức cho tư vấn v?ên, công tác v?ên của hộ?. Phát tr?ển độ? ngũ cán bộ có trách nh?ệm, bồ? dưỡng những tà? năng trẻ, ngườ? có tâm huyết gắn bó vớ? công tác của Hộ?. Để Hộ? Luật g?a phát tr?ển bền vững trong tương la? các thành v?ên của Hộ? cần nỗ lực hơn nữa để phát huy tốt va? trò, nh?ệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân g?ao phó.

L?ễu Hả? (ĐSPL)- thực h?ện

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xac-dinh-2-nhiem-vu-trong-tam-ma-dang-va-nha-nuoc-da-giao-cho-hoi-luat-gia-a1524.html