“Xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn” tại Thừa Thiên - Huế


Thứ 4, 06/11/2013 | 11:20


(ĐS&PL) - Chiều 5/11/2013, ông Ngô Hoà, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chủ trì hội nghị triển khai đề án “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 – 2015 và định hướng đến năm 2020.

(ĐS&PL) - Ch?ều 5/11/2013, ông Ngô Hoà, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Th?ên - Huế đã chủ trì hộ? nghị tr?ển kha? đề án “Xây dựng nếp sống văn m?nh đô thị và nông thôn” trên địa bàn tỉnh g?a? đoạn 2013 – 2015 và định hướng đến năm 2020.

Phát b?ểu chỉ đạo tạ? hộ? nghị, ông Ngô Hoà đã nhấn mạnh: "Trong bố? cảnh toàn tỉnh đang tập trung nỗ lực để thực h?ện các nh?ệm vụ phát tr?ển k?nh tế - xã hộ? và xây dựng “Đề án đề nghị công nhận Thừa Th?ên Huế là đô thị loạ? I", "Đề án thành lập thành phố Thừa Th?ên - Huế trực thuộc Trung ương" và xây dựng TP. Huế là thành phố đô thị văn hoá, s?nh thá? và thân th?ện vớ? mô? trường".

t?nh\_thua\_th?en\_hue.jpg" alt="" w?dth="450" he?ght="302" />

Ông Ngô Hoà, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Th?ên - Huế phát b?ểu tạ? hộ? nghị.

Qua đó, v?ệc tr?ển kha? “Xây dựng nếp sống văn m?nh đô thị và nông thôn” trong g?a? đoạn 2013 - 2015 là hết sức quan trọng, nhằm mục đích xây dựng ý thức và nếp sống văn m?nh của toàn dân, để trở thành thó? quen trong s?nh hoạt đờ? sống hàng ngày. Nh?ệm vụ đặt ra là đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần phả? nhận thức sâu sắc và đúng đắn để tr?ển kha? và chỉ đạo thực h?ện đề án tạ? đơn vị, địa phương mình một cách h?ệu quả, đồng bộ và th?ết thực trong cuộc sống.

Cũng tạ? buổ? hộ? nghị này, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tr?ển kha? và phân tích làm rõ thêm nộ? dung của đề án “Xây dựng nếp sống văn m?nh đô thị và nông thôn” trên địa bàn tỉnh g?a? đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2010. Đồng thờ?, các ban ngành, TP. Huế và các huyện, thị xã cũng đã tập trung thảo luận nhằm trao đổ? một số vấn đề trọng tâm trong công tác phố? hợp để tr?ển kha? đề án một cách h?ệu quả nhất.

Được b?ết trước đó, Đề án “Xây dựng nếp sống văn m?nh đô thị và nông thôn” vừa được HĐND tỉnh khoá VI thông qua tạ? kỳ họp thứ 6 (Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013). Mục t?êu của đề án là xây dựng nếp sống văn m?nh đô thị và nông thôn; g?ữ gìn, phát huy thuần phong mỹ tục và những nét đẹp văn hoá của vùng đất Cố đô Huế để góp phần đưa tỉnh Thừa Th?ên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong thờ? g?an sớm nhất.

Ph? Hoàng

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xay-dung-nep-song-van-minh-do-thi-va-nong-thon-tai-thua-thien---hue-a8060.html