Ý nghĩa logo của các ngân hàng Việt


Thứ 5, 29/08/2013 | 07:28


Mỗi logo của các ngân hàng lại được thiết kế và hàm chứa trong đó một biểu tượng và ý nghĩa riêng...

Ng&ac?rc;n hàng V?etcombank

Từ ngày 1/4/2013, V?etcombank ch&?acute;nh thức đổ? logo nhận d?ện thương h?ệu mớ?.

Logo mớ? của V?etcombank kế thừa những yếu tố đ&at?lde; được g&ac?rc;y dựng bở? các thế hệ đ? trước và đ&at?lde; được định vị trong t&ac?rc;m tr&?acute; khách hàng, g?ữ được màu xanh lá truyền thống mang sức mạnh của tự nh?&ec?rc;n, thể h?ện sự phát tr?ển trong c&ac?rc;n bằng và chuẩn mực cùng khao khát mở rộng và vươn xa.

Chữ V trong b?ểu tượng thương h?ệu đ&at?lde; được th?ết kế lạ? theo hướng h?ện đạ?, cách đ?ệu, l?&ec?rc;n kết xuy&ec?rc;n suốt, thể h?ện kết nố? thành c&oc?rc;ng bền vững. Đó kh&oc?rc;ng chỉ là b?ểu trưng cho V?etcombank, mà còn là b?ểu tượng của t?nh thần quyết thắng (V?ctory), của sự đoàn kết đồng lòng vớ? n?ềm t?n xuất phát từ trá? t?m cho một tương la? chung thịnh vượng của V?ệt Nam.

Đó cũng là kết t?nh của 6 g?á trị cốt l&ot?lde;? của thương h?ệu V?etcombank: Sáng tạo - Phát tr?ển kh&oc?rc;ng ngừng - Chu đáo, tận t&ac?rc;m - Kết nố? rộng khắp - Khác b?ệt - An toàn, bảo mật. Tất cả kết t?nh n&ec?rc;n thương h?ệu VCB vớ? th&oc?rc;ng đ?ệp cũng là cam kết xuy&ec?rc;n suốt: Chung n?ềm t?n vững tương la? (Together for the Future).

Ng&ac?rc;n hàng SeABank

Vớ? một góc nh&?grave;n trực d?ện, logo SeABank xuất h?ện vớ? h&?grave;nh dáng t?nh tế của một đồng t?ền cổ – một h&?grave;nh ảnh b?ểu trưng r&ot?lde; nét cho lĩnh vực mà SeABank đang hoạt động: lĩnh vực tà? ch&?acute;nh ng&ac?rc;n hàng. Tr&ec?rc;n h&?grave;nh vu&oc?rc;ng vững chắc, các nét họa t?ết h?ện l&ec?rc;n thật nổ? bật vớ? những đường cong mềm mạ?. Bốn đường vòng cung được sắp đặt cạnh nhau tạo thành một vòng tròn kết nố?.


Ở đ&ac?rc;y, h&?grave;nh tròn là b?ểu trưng của sự đủ đầy, sung túc và toàn vẹn. Cùng vớ? ý nghĩa đó, đồng t?ền tròn trịa còn mang trong m&?grave;nh t&?acute;nh l?nh động, nhanh nhạy vớ? sự lu&ac?rc;n chuyển l?&ec?rc;n tục. Kh&oc?rc;ng chỉ thế, nếu nh&?grave;n theo một góc độ mớ? mẻ hơn, ta có thể nhận ra một sự bất ngờ thú vị trong các đường nét th?ết kế. Đồng t?ền cổ xuất h?ện trong sự đố? xứng c&ac?rc;n bằng, cứ ha? đường &oc?rc;-van ghép vớ? nhau sẽ tạo thành h&?grave;nh một mầm c&ac?rc;y đầy sức sống. Ha? mầm c&ac?rc;y nằm đố? d?ện nhau, như đang hỗ trợ nhau cùng lớn l&ec?rc;n tr&ec?rc;n một mảnh đất mầu mỡ; đ?ều này cũng ngầm hàm ý về một sức phát tr?ển vớ? sự vươn xa kh&oc?rc;ng ngừng của SeABank.

B&ec?rc;n cạnh đó, logo SeABank còn mang yếu tố 'vu&oc?rc;ng tròn' hòa hợp của trờ? và đất trong th?ết kế này. Đồng t?ền cổ h&?grave;nh tròn kh&oc?rc;ng chỉ đơn thuần là một h&?grave;nh ảnh b?ểu trưng cho lĩnh vực tà? ch&?acute;nh t?ền tệ mà còn mang trong m&?grave;nh ý nghĩa của “trờ?”, kết hợp vớ? h&?grave;nh vu&oc?rc;ng tượng trưng cho “đất”. R&ot?lde; ràng, tr?ết lý ngũ hành đ&at?lde; được thể h?ện một cách t?nh tế: Đó là sự hòa hợp g?ữa con ngườ? vớ? đất trờ?, g?ữa con ngườ? vớ? con ngườ?, hay có thể nó? đó ch&?acute;nh là sự kết nố? bền chặt g?ữa SeABank vớ? các khách hàng và đố? tác kh? cùng hợp tác, hỗ trợ và kh&oc?rc;ng ngừng g?a tăng các g?á trị cuộc sống.

Vớ? h&?grave;nh ảnh chủ đạo là đồng t?ền cổ truyền thống, Logo đ&at?lde; đem lạ? một cảm g?ác thật sự th&ac?rc;n th?ện, gần gũ? trong cảm nhận của mỗ? ngườ?. Logo SeABank thể h?ện n?ềm khát khao mạnh mẽ được trở thành sợ? d&ac?rc;y kết nố? những g?á trị cuộc sống, mang đến cho mọ? ngườ?, mọ? nơ? những n?ềm vu? và sự thịnh vượng.

- Sự thành c&oc?rc;ng trong th?ết kế logo SeABank còn thể h?ện ở yếu tố màu sắc. Đó là sự kết hợp hà? hòa g?ữa ba gam màu: đỏ, đen và trắng, vớ? những ý nghĩa s&ac?rc;u sắc gắn l?ền vớ? t&?acute;nh cách và định hướng phát tr?ển của thương h?ệu.

Ng&ac?rc;n hàng V?et?nbank

Logo thương h?ệu của Ng&ac?rc;n hàng C&oc?rc;ng thương V?ệt Nam gồm 2 phần: Các chữ cá? V?et?nBank và b?ểu tượng trá? đất bao trùm đồng t?ền cổ, thể h?ện sự gắn kết hòa hợp g?ữa Trờ? và đất, &Ac?rc;m và Dương. H&?grave;nh ảnh một ban ma? tươ? sáng vớ? vầng dương đang l&ec?rc;n và quĩ đạo chuyển động lớn dần, thể h?ện sự vận động và t?ếp nố? g?ao hòa g?ữa Trờ? và Đất trong vũ trụ.

C&ac?rc;u định vị thương h?ệu: 'N&ac?rc;ng g?á trị cuộc sống' nhấn mạnh t&?acute;nh H?ệu quả, là mục t?&ec?rc;u hoạt động của Ng&ac?rc;n hàng C&oc?rc;ng thương V?ệt Nam thể h?ện sự tận t&ac?rc;m của V?et?nBank trong v?ệc hỗ trợ và bảo đảm thành c&oc?rc;ng cho khách hàng cũng như nỗ lực góp phần tạo dựng một cuộc sống tươ? đẹp g?àu ý nghĩa.Hệ thống nhận d?ện thương h?ệu mớ? được x&ac?rc;y dựng dựa tr&ec?rc;n các g?á trị thương h?ệu của V?et?nBank, thể h?ện bản sắc và t?nh thần r?&ec?rc;ng của các dịch vụ và sản phẩm mà V?et?nBank cung cấp, tạo n&ec?rc;n sự khác b?ệt so vớ? các ng&ac?rc;n hàng khác tr&ec?rc;n thị trường nhưng vẫn gần gũ? và th&ac?rc;n th?ện vớ? mọ? đố? tượng khách hàng. V?et?nBank – vớ? th&oc?rc;ng đ?ệp 'T?n cậy, H?ệu quả, H?ện đạ?' khẳng định ba nét t&?acute;nh cách thương h?ệu của V?et?nBank, hàm ý chỉ sự nhất quán và vững vàng về tà? ch&?acute;nh và độ t?n cậy cao, đồng thờ? bao hàm t&?acute;nh h?ệu quả trong hoạt động ng&ac?rc;n hàng nhằm cung cấp những t?ện &?acute;ch tố? ưu cho khách hàng vớ? mục t?&ec?rc;u lu&oc?rc;n hướng về ph&?acute;a trước.

Ng&ac?rc;n hàng SCB

Logo thể h?ện các ý nghĩa sau: H&?grave;nh khố? cơ bản của logo là h&?grave;nh vu&oc?rc;ng lồng vào h&?grave;nh tròn, tượng trưng của đồng t?ền, thể h?ện va? trò x&at?lde; hộ? của ng&ac?rc;n hàng. T&?acute;nh &ac?rc;m dương cũng được b?ểu d?ễn qua h&?grave;nh khố? này: H&?grave;nh tròn tượng trưng cho trờ?. H&?grave;nh vu&oc?rc;ng tượng trưng cho đất. Sự tương quan đặc rỗng của ha? nửa logo. Sự tương quan nóng lạnh của ha? màu đỏ và xanh. Năm gạch tượng trưng cho &ac?rc;m dương ngũ hành và lý tr&?acute; của con ngườ?.

Logo thể h?ện chữ S (Sà? Gòn) và chữ BANK được lồng vào nhau chặt chẽ và thanh thoát.

Ng&ac?rc;n hàng VIB

B?ểu tượng của VIB được tạo thành bở? 3 chữ V, tượng trưng cho những kết nố? và nguồn lực tổng hợp mà chúng t&oc?rc;? đem đến trong quan hệ vớ? khách hàng và đố? tác. Ở trung t&ac?rc;m ba chữ V là h&?grave;nh ảnh một trá? t?m thể h?ện khách hàng lu&oc?rc;n ở trong trá? t?m VIB. Về mặt cảm xúc, ba chữ V tạo thành h&?grave;nh tượng con ngườ? dang tay th&ac?rc;n th?ện chào đón, tượng trưng cho t?nh thần nh&ac?rc;n văn, thể h?ện ý tưởng 'Kết nố? Nh&ac?rc;n văn' của thương h?ệu VIB.

H&?grave;nh dáng chữ VIB cong, mềm mạ? vớ? chữ V cách đ?ệu như một nụ cườ? chào đón khách hàng.

Màu xanh và ba gam màu vàng cam ấm áp, đầy s?nh lực, tạo ra một kh&oc?rc;ng g?an rộng lớn, đem lạ? cảm g?ác về một m&oc?rc;? trường cở? mở, dễ t?ếp cận, truyền tả? sự th&ac?rc;n th?ện và t?nh thần hợp tác.

Ng&ac?rc;n hàng Agr?bank

Tháng 01/1991, Ng&ac?rc;n hàng ch&?acute;nh thức lựa chọn logo h&?grave;nh vu&oc?rc;ng 04 màu: màu n&ac?rc;u đất, xanh lá c&ac?rc;y, vàng, trắng, có 09 hạt lúa vàng kết nố? thành h&?grave;nh chữ S, h&?grave;nh đất nước V?ệt Nam, b&ec?rc;n ngoà? có chữ 'Ng&ac?rc;n hàng N&oc?rc;ng ngh?ệp V?ệt Nam' v?ền bao xung quanh, b&ec?rc;n trong có chữ v?ết tắt t?ếng Anh: VBA.


Năm 1996, sau kh? đổ? t&ec?rc;n thành Ng&ac?rc;n hàng N&oc?rc;ng ngh?ệp và phát tr?ển n&oc?rc;ng th&oc?rc;n V?ệt Nam, hoạt động theo m&oc?rc; h&?grave;nh tổng c&oc?rc;ng ty, th&?grave; h&?grave;nh ảnh, vị thế và uy t&?acute;n của Agr?bank dần được khẳng định trong nước và được b?ết đến trong khu vực và thế g?ớ?. B?ểu tượng logo tr&ec?rc;n t?ếp tục được Ng&ac?rc;n hàng sử dụng và có thay đổ? phù hợp vớ? phần t&ec?rc;n mớ? của ng&ac?rc;n hàng và các chữ cá? t?ếng Anh v?ết tắt là VBARD (V?etnam Bank for Agr?culture and Rural Development), vớ? c&ac?rc;u định vị thương h?ệu “Mang phồn thịnh đến khách hàng” được sử dụng cho tớ? h&oc?rc;m nay.

Southern Bank

Logo Southern Bank gồm có 02 phần: b?ểu tượng và chữ.

Phần b?ểu tượng nằm ở vị tr&?acute; b&ec?rc;n trá? gồm ha? khố? h&?grave;nh lồng ghép màu xanh và đỏ vớ? khoảng trắng nhỏ ở g?ữa. B&ec?rc;n cạnh phả? ha? khố? h&?grave;nh lồng ghép là phần Chữ gồm ha? chữ T?ếng Anh là Southern Bank có nghĩa là Ng&ac?rc;n Hàng Phương Nam.

Màu đỏ mang sắc nóng tượng trưng cho nắng (như Khách hàng). Màu xanh mang sắc lạnh tượng trưng cho mưa (như Ng&ac?rc;n hàng Phương Nam). Sự kết hợp của ha? màu nóng và lạnh lạ? vớ? nhau, mang ý nghĩa thuận hòa ha? b&ec?rc;n đều cần th?ết như nhau, để có kết quả tốt đẹp.

Màu xanh được đặt ph&?acute;a trước màu đỏ được v&?acute; như Ng&ac?rc;n hàng sẽ là động lực đưa khách hàng t?ến l&ec?rc;n ph&?acute;a trước.

B?ểu tượng mang h&?grave;nh ảnh của ha? bàn tay nắm vào nhau. Khố? h&?grave;nh lồng ghép tạo cảm g?ác kh&oc?rc;ng tách rờ?, b&ec?rc;n cạnh đó cũng được h?ểu như chữ S được cách đ?ệu vớ? khỏang trắng b&ec?rc;n trong. Khoảng trắng tượng trưng cho vòng quay của đồng vốn Southern Bank lu&oc?rc;n lu&oc?rc;n lu&ac?rc;n chuyển và kh&oc?rc;ng ngừng phát tr?ển. Chữ S là chữ cá? đầu của Southern Bank và S đồng thờ? cũng là h&?grave;nh ảnh tượng trưng cho bản đồ của V?ệt Nam; thể h?ện th&oc?rc;ng đ?ệp Southern Bank sẽ phát tr?ển kh&oc?rc;ng ngừng và phấn đấu trở thành một trong những Ng&ac?rc;n hàng hoạt động h?ệu quả, uy t&?acute;n, và an toàn nhất của V?ệt Nam.

B?ểu tượng và chữ tạo thành một khố? vững chắc tạo cho ngườ? nh&?grave;n có cảm g?ác an toàn hướng về ph&?acute;a trước.

Ha? chữ v?ết tắt bằng t?ếng Anh của Ng&ac?rc;n hàng Phương Nam thể h?ện sự h?ện đạ? hóa của Ng&ac?rc;n hàng nhằm ngụ ý Ng&ac?rc;n hàng Phương Nam lu&oc?rc;n kh&oc?rc;ng ngừng phát tr?ển kh&oc?rc;ng chỉ trong hoạt động k?nh doanh ở thị trường trong nước mà còn hướng ra thị trường quốc tế, hòa nhập vớ? xu hướng phát tr?ển chung của lĩnh vực ng&ac?rc;n hàng tr&ec?rc;n toàn cầu.

Nguồn:
Ngườ? đưa t?n

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/y-nghia-logo-cua-cac-ngan-hang-viet-a118.html