Ông Bá Thanh đề xuất theo dõi bổ sung án tham nhũng nghiêm trọng


Thứ 5, 26/12/2013 | 08:46


(ĐSPL) - Ngày 25/12, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã họp phiên thứ tư. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, chủ trì hội nghị.

(ĐSPL) - Ngày 25/12, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã họp ph?ên thứ tư. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, chủ trì hộ? nghị.

Tạ? ph?ên họp, Ban chỉ đạo đã nghe ông Nguyễn Bá Thanh, Ủy v?ên Trung ương Đảng, Trưởng ban Nộ? chính Trung ương, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trình bày dự thảo Báo cáo k?ểm đ?ểm tình hình, kết quả hoạt động năm 2013 và phương hướng, nh?ệm vụ năm 2014.


Ông Nguyễn Bá Thanh -Trưởng ban Nộ? chính Trung ương.

Tạ? ph?ên họp, Ban chỉ đạo  k?ểm đ?ểm, đánh g?á, thảo luận, cho ý k?ến đố? vớ? dự thảo báo cáo kết quả k?ểm tra, g?ám sát v?ệc thanh tra vụ v?ệc, khở? tố, đ?ều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng  ngh?êm trọng, phức tạp theo Kế hoạch 08 của Bộ Chính trị; báo cáo t?ến độ đ?ều tra, truy tố, xét xử và những khó khăn, vướng mắc của 8 vụ án và 2 vụ v?ệc tham nhũng ngh?êm trọng, phức tạp thuộc d?ện Ban chỉ đạo theo dõ?, chỉ đạo; báo cáo đề xuất, bổ sung một số vụ v?ệc, vụ án tham nhũng ngh?êm trọng, phức tạp vào d?ện Ban chỉ đạo theo dõ?, chỉ đạo, Ban Nộ? chính Trung ương theo dõ?, đôn đốc.


Toàn cảnh ph?ên họp.

Sau kh? các thành v?ên Ban Chỉ đạo tham g?a đóng góp ý k?ến, phát b?ểu kết luận Ph?ên họp, Tổng Bí thư khẳng định: Tham nhũng vẫn là vấn đề xã hộ? bức xúc nhất h?ện nay. Nhân dân đò? hỏ?, mong muốn, kỳ vọng công tác phòng chống tham nhũng sẽ có bước t?ến để tạo n?ềm t?n, động lực mớ? cho công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát tr?ển đất nước.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trưởng Ban Chỉ đạo cũng đồng tình vớ? dự thảo báo cáo, đồng thờ? nhấn mạnh 8 nh?ệm vụ trọng tâm năm 2014 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống t?n-tuc/su-k?en-hang-ngay/cach-chuc-sep-neu-de-tham-nhung-xay-ra-a15028.html#.UrvoL\_QW164">tham nhũng như sau:

1. Chỉ đạo v?ệc hoàn th?ện thể chế về quản lý k?nh tế - xã hộ? nhằm phòng ngừa tham nhũng;

2. Tăng cường công tác thông t?n, tuyên truyền và g?áo dục phòng chống tham nhũng;

3. T?ếp tục đẩy nhanh t?ến độ, xử lý ngh?êm, kịp thờ? các vụ v?ệc, vụ án còn lạ? trong 8 vụ án và 2 vụ v?ệc tham nhũng ngh?êm trọng, phức tạp, dư luận xã hộ? đặc b?ệt quan tâm thuộc d?ện Ban Chỉ đạo theo dõ?, chỉ đạo;

4. T?ếp tục thành lập một số Đoàn công tác để k?ểm tra, g?ám sát v?ệc thanh tra các vụ v?ệc, khở? tố, đ?ều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng tạ? một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; nhất là những địa phương còn có những hạn chế trong phát h?ện, xử lý các vụ v?ệc, vụ án tham nhũng;

5. Bổ sung một số vụ án, vụ v?ệc tham nhũng ngh?êm trọng, phức tạp vào d?ện Ban Chỉ đạo theo dõ?, chỉ đạo; Ban Nộ? chính Trung ương theo dõ?, đôn đốc;

6. Tăng cường chỉ đạo công tác hợp tác quốc tế về phòng chống tham nhũng;

7. Tăng cường chỉ đạo, k?ểm tra, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng ở các địa phương;

8. Tổ chức tốt Hộ? nghị toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng.

K?m L?nh (Tổng hợp)

Cùng báo Đờ? sống & pháp luật đ?ểm lạ? t?n tức 24h qua t?n-tuc/su-k?en-hang-ngay/t?n-tuc-24h-nguo?-dan-ba-mong-du-hung-t?nh-san-sang-ngu-vo?-tra?-la-a15246.html#.Urv1cvQW164">tạ? đây

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ong-ba-thanh-de-xuat-theo-doi-bo-sung-an-tham-nhung-nghiem-trong-a15379.html