Tăng cường giao lưu, kết nối với đội ngũ trí thức Việt Nam ở nước ngoài


Thứ 6, 24/03/2023 | 21:20


Cùng sự kiện

Trí thức Việt Nam ở nước ngoài là lực lượng quan trọng không tách rời với dân tộc, với đất nước, có đóng góp quan trọng vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vào chiều ngày 23/3 tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức Hội thảo mang tên "Trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng và phát triển đất nước".

Hội thảo nhằm mục đích tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 26/3/2004 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài và Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

khoi nguon luc tri thuc kieu bao tham gia xay dung va bao ve dat nuoceg
Quang cảnh hội thảo “Trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng và phát triển đất nước”.

Tại đây, những giải pháp khả thi và hiệu quả sẽ được đưa ra để kiến nghị với Đảng và Nhà nước nhằm phát huy hơn nữa tiềm lực của trí thức người Việt Nam ở nước ngoài đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển năng lực khoa học và công nghệ, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và chuyển đổi số quốc gia.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Tiến sỹ Khoa học Phan Xuân Dũng nhấn mạnh: “Đội ngũ trí thức là nguồn lực đặc biệt quan trọng để tạo nên sức mạnh và vị thế của mỗi quốc gia và dân tộc. Trí thức Việt Nam đóng góp quan trọng cho công tác đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, xây dựng kinh tế tri thức, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

khoi nguon luc tri thuc kieu bao tham gia xay dung va bao ve dat nuoc1
TS Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp Hội phát biểu tại hội thảo.

Giáo sư Nguyễn Quốc Sỹ- Đại học Năng lượng quốc gia Moscow (Liên Bang Nga), Chủ tịch Viện Công nghệ VinIT đã chỉ ra một số thách thức trong việc thu hút, tập hợp và sử dụng hiệu quả lực lượng trí thức kiều bào đóng góp cho hợp tác phát triển khoa học công nghệ. Theo ông, lực lượng trí thức kiều bào phân bố trên khắp các quốc gia, châu lục và hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau, làm việc trong nhiều hệ thống khoa học, tổ chức quản lý, mô hình hoạt động và văn hóa khác nhau. 

Đánh giá điều kiện phát huy nguồn lực trí thức người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, Tiến sĩ Khoa học Phan Xuân Dũng cũng cho biết: “Chúng ta cần tạo điều kiện thuận lợi cho các trí thức người Việt Nam ở nước ngoài để có thể đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của đất nước. Điều này có thể thực hiện thông qua việc tạo ra các chính sách và môi trường thân thiện với các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, doanh nhân và những người có tài năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hóa, xã hội”.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, hợp tác khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo với các trí thức người Việt Nam ở nước ngoài. Những hoạt động này sẽ giúp tăng cường kết nối giữa các trí thức trong và ngoài nước, góp phần tạo ra môi trường học tập, nghiên cứu và làm việc chất lượng cao, giúp tăng cường sức mạnh của đất nước trong cuộc cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Việc xây dựng đội ngũ trí thức người Việt Nam ở nước ngoài đồng thời cũng cần được kết hợp với việc nâng cao chất lượng đội ngũ trí thức trong nước, để tạo nên một hệ sinh thái trí tuệ đầy đủ và phát triển bền vững cho đất nước.

Thảo Ly

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tang-cuong-giao-luu-ket-noi-voi-doi-ngu-tri-thuc-viet-nam-o-nuoc-ngoai-a569820.html