“Ép” phụ huynh nộp các khoản thu vô lý


Thứ 6, 13/09/2013 | 02:56


Vừa qua, nhiều người có con em học ở trường THPT Quảng Ninh, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) phản ánh việc nhà trường đã “ép” phải nộp một khoản thu hết sức vô lý với số tiền 100.000 đồng gọi là tiền internet theo dõi kết quả học hành, rèn luyện đạo đức của con mình qua mạng và một số khoản thu không đúng quy định khác.

Vừa qua, nh?&ec?rc;̀u ngườ? có con em học ở trường THPT Quảng N?nh, x&at?lde; Xu&ac?rc;n N?nh, huyện Quảng N?nh (Quảng B&?grave;nh) phản ánh v?ệc nhà trường đ&at?lde; “ép” phả? nộp một khoản thu hết sức v&oc?rc; lý vớ? số t?ền 100.000 đ&oc?rc;̀ng gọ? là t?&ec?rc;̀n ?nternet theo dõ? kết quả học hành, rèn luyện đạo đức của con m&?grave;nh qua mạng và một số khoản thu kh&oc?rc;ng đúng quy định khác.Theo ý k?ến phản ánh của m&oc?rc;̣t s&oc?rc;́ phụ huynh, s&oc?rc;́ t?&ec?rc;̀n này được g?ả? th?́ch là ph&?acute; để phụ huynh ng&oc?rc;̀? ở nhà xem kết quả học t&ac?rc;̣p, rèn luyện đạo đức của con em m&?grave;nh ở trường học tr&ec?rc;n mạng ?nternet. Tuy nh?&ec?rc;n, g?a đ&?grave;nh các học s?nh của trường đều ở khu vực ph?́a Nam và ph&?acute;a T&ac?rc;y huy&ec?rc;̣n Quảng N?nh, n&ec?rc;n đa ph&ac?rc;̀n là g?a đ&?grave;nh n&oc?rc;ng d&ac?rc;n (trong đó có nh?ều g?a đ&?grave;nh m?ền nú?), do đó có rất &?acute;t h&oc?rc;̣ g?a đ?̀nh t?&ec?rc;́p c&ac?rc;̣n được vớ? ?nternet. Cho n&ec?rc;n, v?ệc làm này kh&oc?rc;ng hợp lý và đ?ều đáng nó? hơn là năm học mớ? này (2013-2014), mức ph&?acute; này đ&at?lde; tăng l&ec?rc;n gấp đ&oc?rc;? từ 50.000 đồng l&ec?rc;n 100.000 đồng.Trước sự v?&ec?rc;̣c này, chúng t&oc?rc;? đ&at?lde; l?&ec?rc;n lạc vớ? &oc?rc;ng L&ec?rc; Trung Th&oc?rc;ng - H?&ec?rc;̣u trưởng nhà trường. &Oc?rc;ng Th&oc?rc;ng cho b?&ec?rc;́t, đ&ac?rc;y là gó? hợp đ&oc?rc;̀ng được Sở GD - ĐT ký chung vớ? VNPT và tr?&ec?rc;̉n kha? v&ec?rc;̀ vớ? trường. Năm học trước VNPT Quảng B?̀nh ch?̉ thu 50.000 đ&oc?rc;̀ng, năm nay tăng l&ec?rc;n 100.000 đ&oc?rc;̀ng. Gó? dịch vụ này có t&ec?rc;n gọ? là s&oc?rc;̉ l?&ec?rc;n lạc đ?&ec?rc;̣n tử. &Oc?rc;ng Th&oc?rc;ng cho hay, n&ec?rc;́u g?a đ&?grave;nh các em phản ứng mạnh, kh&oc?rc;ng đ&oc?rc;̀ng t?̀nh th?̀ nhà trường kh&oc?rc;ng tr?&ec?rc;̉n kha? và kh&oc?rc;ng đ&ec?rc;̉ cho thu. &Oc?rc;ng Th&oc?rc;ng cũng thừa nhận, qua b?&ec?rc;n bản họp phụ huynh các lớp kết quả cho thấy đa số mọ? ngườ? đều phản đố? kh&oc?rc;ng đồng ý nộp khoản ph&?acute; này.
Trường THPT Quảng N?nh (Quảng B&?grave;nh).L?&ec?rc;n quan đến vụ v?ệc này, trao đổ? qua đ?ện thoạ? vớ? &oc?rc;ng Phạm Xu&ac?rc;n Thu&ac?rc;̀n - Phó G?ám đ&oc?rc;́c VNPT Quảng B?̀nh, đơn v?̣ tr?&ec?rc;̉n kha? cung c&ac?rc;́p dịch vụ s&oc?rc;̉ l?&ec?rc;n lạc đ?&ec?rc;̣n tử cho b?&ec?rc;́t: Mức thu như th&ec?rc;́ kh&oc?rc;ng cao, m&oc?rc;̃? tháng hơn 10.000 đ&oc?rc;̀ng, trong kh? đó phả? ch?a ph&ac?rc;̀n trăm cho nhà mạng VDC, lạ? ch?a ph&ac?rc;̀n trăm cho g?áo v?&ec?rc;n nh&ac?rc;̣p dữ l?&ec?rc;̣u đ?&ec?rc;̉m học s?nh, lạ? ch?a ph&ac?rc;̀n trăm cho nhà trường, VNPT thu lạ? r&ac?rc;́t ?́t. Và &oc?rc;ng Thu&ac?rc;̀n nó? th&ec?rc;m: “VNPT Quảng B?̀nh có “ăn” là “ăn” cá? này, cá? d?̣ch vụ &ac?rc;́y, tức là phụ huynh có nhắn t?n bằng đ?&ec?rc;̣n thoạ? theo dõ? đ?&ec?rc;̉m học t&ac?rc;̣p của con m?̀nh th?̀ thu cước nhắn t?n. “Ăn” cá? nữa là tr?&ec?rc;̉n kha? v?&ec?rc;̣c này nhằm khuy&ec?rc;́n kh?́ch phụ huynh lắp đặt k&ec?rc;́t n&oc?rc;́? mạng máy t?́nh ở nhà”.H?ện trường THPT Quảng N?nh có 1.164 học s?nh và nếu “ph? vụ ép” phụ huynh nộp khoản ph&?acute; nó? tr&ec?rc;n thành c&oc?rc;ng th&?grave; mỗ? năm VNPT Quảng B&?grave;nh sẽ thu được số t?ền là 116,4 tr?ệu đồng từ phụ huynh học s?nh của trường này.Được b?&ec?rc;́t, tạ? trường THPT Quảng N?nh, phụ huynh đ? họp v&ec?rc;̀ nh&ac?rc;̣n t&oc?rc;̉ng s&oc?rc;́ các khoản n&oc?rc;̣p của con hơn 1,7 tr?ệu đ&oc?rc;̀ng, trong đó bao g&oc?rc;̀m các khoản bắt bu&oc?rc;̣c và các khoản tự nguy&ec?rc;̣n. Nhưng lạ nh&ac?rc;́t ngoà? v?&ec?rc;̣c thu t?&ec?rc;̀n thẻ thư v?&ec?rc;̣n 15.000 đ&oc?rc;̀ng th?̀ m&oc?rc;̃? em phả? n&oc?rc;̣p th&ec?rc;m 10.000 đ&oc?rc;̀ng ủng h&oc?rc;̣ thư v?&ec?rc;̣n. Nh?ều khoản ph&?acute; hết sức cao như: Đoàn ph?́ đ&ec?rc;́n 100.000 đ&oc?rc;̀ng/em, cùng đó t?&ec?rc;̀n lao đ&oc?rc;̣ng m&oc?rc;̃? em phả? n&oc?rc;̣p 50.000 đ&oc?rc;̀ng, quỹ h&oc?rc;̣? 100.000 đ&oc?rc;̀ng/em, quỹ lớp 150.000/em đ&oc?rc;̀ng&hell?p;Đ?ều đáng nó? là trước kh? bước vào năm học mớ? này, ngày 25/8/2013, G?ám đốc Sở GD - ĐT đ&at?lde; ban hành C&oc?rc;ng văn  gử? h?ệu trưởng các trường và trưởng phòng GD - ĐT các huyện, thành phố quán tr?ệt quy định v?ệc lưu ý về các khoản thu trong nhà trường&hell?p;Trước đó, ngày 31/8/2012, G?ám đốc Sở GD - ĐT cũng đ&at?lde; có  văn bản số 1644/SGDĐT/KHTC về  v?ệc quản lý, sử dụng các khoản thu trong các cơ sở g?áo dục năm học 2012 - 2013. Dư luận đang đặt ra c&ac?rc;u hỏ?, sau các ý k?ến phản ánh của phụ huynh học s?nh Trường THPT Quảng N?nh có chấp hành ngh?&ec?rc;m chỉ đạo của G?ám đốc Sở GD - ĐT hay kh&oc?rc;ng?!Một vấn đề đáng nó? nữa, h?ện Ban Chấp hành - Hộ? cha mẹ học s?nh theo quy định năm học mớ? phả? t?ến  hành bầu lạ?, nhưng đến nay chưa thực h?ện được th&?grave; một số khoản thu theo quy định phả? được Hộ? cha mẹ học s?nh th&oc?rc;ng qua đ&at?lde; mớ? được tr?ển kha? thực h?ện, th&?grave; nay đ&at?lde; được nhà trường ấn định tr?ển kha? bắt nộp rồ? là trá? vớ? quy định!?.Theo th&oc?rc;ng t?n mà chúng t&oc?rc;? nhận được, từ v?ệc Sở GD - ĐT ký b?&ec?rc;n bản chung gó? hợp đ&oc?rc;̀ng vớ? VNPT về cung cấp sổ l?&ec?rc;n lạc đ?ện tử nó? tr&ec?rc;n, th&?grave; kh&oc?rc;ng r?&ec?rc;ng g&?grave; trường THPT Quảng N?nh thực h?ện gó? hợp đồng này theo k?ểu “ép” phụ huynh phả? nộp khoản ph&?acute; mà còn rất nh?ều trường tr&ec?rc;n địa bàn toàn tỉnh g&ac?rc;y bức xúc cho cả phụ huynh lẫn học s?nh.Bù? Thành

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ep-phu-huynh-nop-cac-khoan-thu-vo-ly-a1118.html

  • Vật lộn với 5 sào ruộng khoán, quả phụ miệt mài dệt giấc mơ giảng đường cho 5 người con

    Vật lộn với 5 sào ruộng khoán, quả phụ miệt mài dệt giấc mơ giảng đường cho 5 người con

    Chồng không may mất đi sau khi lâm trọng bệnh, một mình bà Phan Thị Đào (SN 1947) ở xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã phải vật lộn với mấy sào ruộng khoán để nuôi dạy 5 đứa con thơ. Thương mẹ vất vả, luôn phải chắt chiu từng hạt gạo để lo lắng cho gia đình, các con của bà Đào ai cũng cố gắng học hành để nuôi giấc mơ vào đại học. Hiện nay, 5 người con của bà đều thành đạt và đã lập gia đình, tính cả dâu rể thì trong gia đình có đến 10 thành viên có trình độ đại học.