Hội Luật gia tỉnh Hậu Giang: Hoạt động hiệu quả, khẳng định được vị thế


Thứ 7, 07/12/2019 | 10:32


Với nhiệm vụ đóng góp ý kiến vào các dự thảo luật, hội luật gia các cấp của tỉnh Hậu Giang đã nêu rõ chính kiến, quan điểm về pháp lý hay thực tế đối với dự thảo, ...

Với nhiệm vụ đóng góp ý kiến vào các dự thảo luật, hội luật gia các cấp của tỉnh Hậu Giang đã nêu rõ chính kiến, quan điểm về pháp lý hay thực tế đối với dự thảo, về kỹ thuật lập pháp, những điểm chưa hợp lý.

Các dự luật được hội viên góp ý tích cực như dự thảo: Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự, luật Tố tụng hành chính, luật Trưng cầu ý dân, luật Tổ chức chính quyền địa phương...

Riêng về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bằng hình thức trực tiếp hay gián tiếp, hội Luật gia Hậu Giang đã góp sức vào việc nâng cao hiểu biết, áp dụng đúng pháp luật ở tỉnh. Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở cũng là nhiệm vụ rất quan trọng được các cấp hội tích cực thực hiện hiệu quả, phát huy vai trò của hội Luật gia tham gia giữ gìn kỷ cương, pháp luật và bảo vệ quyền lợi của người dân.

Trong thời gian tới, hội tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động hội, những năm tiếp theo, các cấp hội Luật gia trong tỉnh sẽ đẩy mạnh giáo dục nhận thức cho hội viên về vị trí, vai trò của hội luật gia trong xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật giai đoạn hiện nay; chủ động nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến, kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức hiệu quả hơn hoạt động đóng góp ý kiến với các dự thảo luật của Trung ương và văn bản quy phạm pháp luật địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội cho hội viên và nhân dân.

Đặc biệt, sẽ tiếp tục hình thành các trung tâm tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý khi có điều kiện; đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các trung tâm tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý phù hợp với chủ trương xã hội hóa giai đoạn hiện nay; xây dựng nhiều mô hình tư vấn pháp luật có hiệu quả trong cộng đồng dân cư...

PV

Bài đăng trên báo in Đời sống& Pháp luật số 195

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hoi-luat-gia-tinh-hau-giang-hoat-dong-hieu-qua-khang-dinh-duoc-vi-the-a303733.html