Kiến nghị truy phong Đại nguyên soái đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp


Thứ 3, 15/10/2013 | 17:03


Cùng sự kiện

"Việc kiến nghị xem xét truy phong hàm Đại nguyên soái đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp theo tôi là việc làm phù hợp với lòng dân, có thể mang lại ý nghĩa tích cực, giúp nhân dân tin tưởng hơn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng ta."

Ngày 8/10, Hộ? tư vấn Khoa học Công nghệ và Quản lý TP.HCM đã có đơn k?ến nghị tớ? Bộ Chính trị, BCH Trung ương Đảng về v?ệc truy phong hàm Đạ? nguyên soá? đố? vớ? Đạ? tướng Võ Nguyên G?áp.

Trước k?ến nghị này, nhằm làm rõ thêm vấn đề, ngày 15/10, PV đã trao đổ? vớ? Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - nguyên Tư lệnh quân khu 4, nguyên Đạ? b?ểu Quốc hộ?. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước ch?a sẻ thêm: 

Đạ? tướng Võ Nguyên G?áp.

Ngày xưa trong thờ? ch?ến tranh cũng như trong thờ? bình, trong nhân dân và các tướng lĩnh, các sĩ quan và các nhà khoa học cũng đã có nh?ều ý k?ến đề nghị truy phong hàm Nguyên soá? hoặc Đạ? nguyên soá? đố? vớ? Đạ? tướng Võ Nguyên G?áp. Nhưng qua thờ? g?an có nh?ều trục trặc nên không đ? đến kết quả gì. Qua đám tang của Đạ? tướng Võ Nguyên G?áp, chúng ta có thể thấy rằng Đạ? tướng chính là vị tướng số một của lòng dân, là Tướng của các vị tướng. Chúng ta có nh?ều tướng, thậm chí nh?ều Đạ? tướng nhưng cho tớ? thờ? đ?ểm này, không một a? có thể đứng ngang hàngvớ? Đạ? tướng Võ Nguyên G?áp. Tướng G?áp cũng chính là ngườ? đã đào tạo ra nh?ều vị tướng sau này cho Quân độ? nhân dân V?ệt Nam. 

Về mặt tình cảm thì như vậy, còn về mặt pháp lý cũng nên truy phong hàm cao hơn đố? vớ? Đạ? tướng Võ Nguyên G?áp: Có thể là Nguyên soá? hoặc Đạ? nguyên soá?. Đây chính là một ngườ? anh hùng của dân tộc và có thể đến những thế kỷ sau chúng ta mớ? có được một vị danh tướng như vậy. V?ệc k?ến nghị xem xét truy phong hàm Đạ? nguyên soá? đố? vớ? Đạ? tướng Võ Nguyên G?áp theo tô? là v?ệc làm phù hợp vớ? lòng dân, có thể mang lạ? ý nghĩa tích cực, g?úp nhân dân t?n tưởng hơn vào sự ngh?ệp cách mạng của Đảng ta.

Theo Dân V?ệt

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/kien-nghi-truy-phong-dai-nguyen-soai-doi-voi-dai-tuong-vo-nguyen-giap-a5183.html

Tag: